Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Άσκηση : Εντοπίστε και διορθώστε τα συντακτικά λάθη

Εντοπίστε και διορθώστε τα συντακτικά λάθη στο
πρόγραμμα που ακολουθεί:
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βρες το λάθος
    ΣΤΑΘΕΡΕΣ
           Μ <-- 99 
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΑ : Χ
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Υ, Κ
    ΑΡΧΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
          ΔΙΑΒΑΣΕ Υ, Χ
          Κ = Υ^2+Χ
          ΓΡΑΨΕ Μ, Κ
    ΤΕΛΟΣ

Απάντηση

     1) Το όνομα του προγράμματος είναι λάθος γιατί περιέχει
         κενά διαστήματα (ένα αποδεκτό όνομα θα ήταν το
         Βρες_το_λάθος ή Βρεςτολάθος)
     2)  Η δήλωση της συμβολικής σταθεράς είναι λανθασμένη
          γιατί χρησιμοποιείται το σύμβολο <--  της εντολής εκχώ-
          ρησης (το σωστό : Μ = 99)
      3) Η δήλωση τις μεταβλητής Χ είναι λανθασμένη, αφού αντί
          της δεσμευμένης λέξης ΑΚΕΡΑΙΕΣ χρησιμοποιείται η
          λέξη ΑΚΕΡΑΙΑ
      4) Η λέξη ΑΡΧΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ πρέπει να αντικατα-
          σταθεί από τη δεσμευμένη λέξη ΑΡΧΗ.
      5) Η απόδοση τιμής στη μεταβλητή Κ γίνεται λανθασμένα
          αφού αντί του συμβόλου <-- χρησιμοποιείται το =
          (το σωστό : Κ <-- Υ^2+Χ)
       6)  Η λέξη ΤΕΛΟΣ πρέπει να αντικατασταθεί από τη
            δεσμευμένη λέξη ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου