Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διατύπωση περιορισμών

Θεωρήστε ένα πενταψήφιο ακέραιο Ν και ένα τετραψήφιο Μ.
Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ.
1. Οι εκατοντάδες του Ν είναι το πολύ 3.
2. Οι δεκάδες του Μ είναι τουλάχιστον 6.
3. Ο Ν και ο Μ έχουν τις ίδιες μονάδες.

Απαντήσεις

1. ( ( Ν mod 10000) mod 1000) div 100 >= 3
2. ( (Μ mod 1000) mod 100) div 10 >= 6
3. (Ν mod 10) = (M mod 10)


Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις
και επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Ο αλγόριθμος γράφεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Η SQL είναι γλώσσα 3ης γενιάς.
3. Οι πραγματικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
4. Για να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε τους κόμβους μιας
    δομής δεδομένων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας
    συνάρτησης διάστασης.
5. Το πρόβλημα "Κατασκευή μεσοκάθετης ευθυγράμμου
    τμήματος" είναι ανοικτό.Απαντήσεις

1. Το πρόγραμμα γράφεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Η SQL είναι γλώσσα 4ης  γενιάς.
3. Οι τυπικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
4. Για να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε τους κόμβους μιας
    δομής δεδομένων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας
    συνάρτησης διάταξης.
5. Το πρόβλημα "Κατασκευή μεσοκάθετης ευθυγράμμου
    τμήματος" είναι επιλύσιμο.

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Όταν το βήμα είναι 0 σε μια Για..από..μέχρι έχουμε
    πάντοτε ατέρμων βρόχο.
2. Όταν μια δομή επιλογής δε τερματίζεται ποτέ,
    παραβιάζεται το κριτήριο της περατότητας.
3. Ένα πρόγραμμα με σχόλια είναι πιο αργό από
    το ίδιο πρόγραμμα χωρίς σχόλια.
4. Τα δεδομένα που περιέχει ένας πίνακας πρέπει να
    είναι του ίδιου τύπου.
5. Ο λογικός τελεστής DIV έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα
    από τον τελεστή *.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. ΛΤρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη στοίβα χρόνου
εκτέλεσης;
1. Διαχειρίζεται τις διευθύνσεις επιστροφής των
    υποπρογραμμάτων.
2. Το περιεχόμενό της μεταβάλλεται οποτεδήποτε
    ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ένα υποπρόγραμμα.
3. Βρίσκεται αποθηκευμένη στη δευτερεύουσα μνήμη.
4. Είναι η μοναδική στοίβα στην οποία η πολιτική
   εξυπηρέτησης είναι FIFO.
5. Όταν ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος είναι
    κενή και μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προ-
    γράμματος είναι πάλι κενή.

Απάντηση

1, 2, 5
    

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Πολλαπλά κριτήρια ταξινόμησης


Πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Η εντολή GOTO
    α. χρησιμοποιείται για την κλήση διαδικασιών
    β. χρησιμοποιείται για την κλήση συναρτήσεων
    γ. αλλάζει απότομα τη ροή εκτέλεσης των εντολών
    δ. είχε μόνο φανατικούς υποστηρικτές

2. Η εντολή εκχώρησης
    α. είναι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξουμε το περιεχόμενο
        μιας μεταβλητής
    β. μπλοκάρει προσωρινά την εκτέλεση των εντολών του
        προγράμματος μέχρι να δοθούν δεδομένα από το
       πληκτρολόγιο
    γ. συμβολίζεται με το =
    δ. προκαλεί μεταξύ άλλων την απώλεια του προηγούμενου
        περιεχομένου μιας μεταβλητής.

3. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ
    α. παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής του περιεχομένου μιας
         μεταβλητής
    β. είναι εντολή εξόδου
    γ. είναι η πρώτη εντολή μιας συνάρτησης
    δ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταβλητές λογικού τύπου

4. Η εντολή ΓΡΑΨΕ
    α. αποστέλλει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας μας
        στη μονάδα εισόδου
    β. είναι εντολή εισόδου
    γ. σπάνια χρησιμοποιείται
    δ. εμφανίζει μια λίστα αποτελεσμάτων στην οθόνη
 
5. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ
    α. είναι ένας από τους δύο τρόπους κλήσης μιας διαδικασίας
    β. είναι ένας από τους δύο τρόπους κλήσης μιας συνάρτησης
    γ. προκαλεί μεταξύ άλλων τη μεταβολή του περιεχομένου της
        στοίβας χρόνου εκτέλεσης
    δ. προκαλεί μεταξύ άλλων τη μεταβολή του περιεχομένου της
        ουράς χρόνου εκτέλεσης
 
Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. α
4. δ
5. γ
Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Αν Ν < Μ τότε Ν mod M = ______
2. Αν Ν πολλαπλάσιο του Μ τότε Ν mod M = ______
3. Μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους έχουν οι ______
    τελεστές.
4. Οι συναρτήσεις δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο των
    __________ παραμέτρων τους.
5. Όταν το βήμα είναι 0 σε μια Για..από..μέχρι και η
    αρχική τιμή του μετρητή είναι μικρότερη ή ίση της
    τελικής τιμής του, οι επαναλήψεις είναι ________.Απαντήσεις

1. Ν
2. 0
3. αριθμητικοί
4. πραγματικών
5. άπειρεςΕρωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η μέθοδος του πολλαπλασιασμού αλλά ρωσικά στηρίζεται
    στη λειτουργία της ολίσθησης.
2. Η εντολή  Αντιμετάθεσε Χ, Υ  αντιμεταθέτει το περιεχόμενο
    των μεταβλητών Χ και Υ.
3. Οι τυπικές παράμετροι είναι οι παράμετροι που δίνονται κατά
    την κλήση ενός υποπρογράμματος.
4. Ο μέσος όρος κάποιων ακέραιων τιμών είναι μια τιμή
     πραγματικού τύπου.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός ξεκίνησε ως μια
    γενικευμένη προσπάθεια περιορισμού της εντολής GOTO.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ