Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

 Ποιες από τις παρακάτω είναι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα υποπρογράμματα;
α. έχουν καθολική ισχύ
β. έχουν είσοδο και έξοδο
γ. πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλα
δ. πρέπει να μην είναι πολύ μικρά
ε. να εξαρτώνται από το κύριο πρόγραμμα

στ. πρέπει να είναι ανεξάρτητα από άλλα υποπρογράμματα

Απαντήσεις

γ, στ

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή και 
    άμεσα εκτελέσιμη.
2. Μια μεταβλητή είναι ένα γλωσσικό αντικείμενο που παριστάνει
    ένα στοιχείο δεδομένου.
3. Το πρόγραμμα πρέπει να θεωρεί τον αλγόριθμο και τη δομή 
    δεδομένων ως αδιάσπαστη ενότητα.
4. Η φυσσαλίδα είναι μια από τις απλούστερες και πιο αποδοτικές
    μεθόδους ταξινόμησης.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός περιορίζει τις δυνατότητες
    μιας γλώσσας προγραμματισμού.


Απαντήσεις


1. Σ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014