Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  (9 div 10) * 2013 = _____
2. (4*κ+7) mod 2 >= 1 = ____________ (το κ είναι ακέραιο)
3. 'ΑΕΡΑΣ' > 'ΑΕΡΑΤΟΣ' = _________
4. ΟΧΙ ( (Χ = 'α') Ή (Χ = 'β') Ή (Χ = 'γ') ) = ___________
5. ΟΧΙ ( (Χ > 3) ΚΑΙ (Χ < 11) ) = _________

Απαντήσεις

1. 0
2. Aληθής
3. Ψευδής
4. (Χ < > 'α') ΚΑΙ (Χ < > 'β') ΚΑΙ (Χ < > 'γ')
5. (Χ <= 3) Ή (Χ >= 11)


Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τα λογικά λάθη
1. Εντοπίζονται ευκολότερα από τα συντακτικά
2. Μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απότομη
    διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος.
3. Εντοπίζονται από το διερμηνευτή ή τον
    μεταγλωττιστή.
4. Διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
5. Παραβιάζουν το συντακτικό της γλώσσα προγραμματισμού.
6. Έχουν άμεση σχέση με τον αλγόριθμο που επιλέξαμε για
    την επίλυση του προβλήματος.

Απαντήσεις

2, 4, 6

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Τα προβλήματα επιδέχονται τουλάχιστον μια λύση.
2. Τριγωνικός αποκαλείται ο δισδιάστατος πίνακας που
    έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.
3. Α_Μ(-8.3) = 8.3
4. Η γλώσσα Pascal είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
    ειδικής χρήσης.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    φιλοσοφία της ανάλυσης ενός προβλήματος
    σε υποπροβλήματα.


Απαντήσεις

1. Τα επιλύσιμα προβλήματα επιδέχονται τουλάχιστον μια λύση.
2. Τετραγωνικός αποκαλείται ο δισδιάστατος πίνακας που
    έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.
3. Α_Μ(-8.3) = -8
4. Η γλώσσα Pascal είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
    γενικής χρήσης.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    φιλοσοφία της ανάλυσης ενός προγράμματος
    σε υποπρογράμματα.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Η ανάλυση είναι ένα από τα στάδια αντιμετώπισης προβλημάτων.
2. Η διόρθωση των προγραμμάτων που έχουν γραφεί σε γλώσσα
    μηχανής είναι πολύ εύκολο έργο.
3. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μιας
    γλώσσας προγραμματισμού είναι οι γνώσεις και οι εμπειρίες
    του προγραμματιστή.
4. Ο πίνακας είναι μια στατική δομή δεδομένων που
    αποτελείται από εγγραφές.
5. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει ένας μοναδικός αλγόριθμος που
    το επιλύει.
 

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Λ


Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Πίνακας δεδομένων-ζητουμένων και μαθηματική μορφοποίηση

Σ' ένα γυμνάσιο φοιτούν 560 μαθητές. Αν τα αγόρια είναι διπλάσια
από τα κορίτσια, ποιο είναι το πλήθος των αγοριών και ποιο το
πλήθος των κοριτσιών σ' αυτό το σχολείο;
α) Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων - ζητουμένων
β) Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα

Λύση

α) 
     Δεδομένα   
         * Το συνολικό πλήθος των μαθητών είναι 560
         * Το πλήθος των αγοριών είναι διπλάσιο αυτού
            των κοριτσιών
     Ζητούμενα
         * Πόσα είναι τα αγόρια;
         * Πόσα είναι τα κορίτσια;

β) Ας συμβολίσουμε με
        Αγ : το πλήθος των αγοριών
        Κο : το πλήθος των κοριτσιών
   Ισχύουν οι σχέσεις:
        Αγ+Κο = 560
        Αγ = 2*Κο

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Αντιστοιχήσεις

Δίνονται οι παρακάτω λέξεις
    1. ημιδομημένα
    2. δομή επιλογής
    3. διαδικασία
    4. γλώσσα προγραμματισμού
    5. ΟΧΙ
και τα ακόλουθα:
    α. υποκατηγορία των επιλύσιμων προβλημάτων
    β. υποκατηγορία προβλημάτων
    γ. Αν..τότε..αλλιώς_αν
    δ. Όσο..επανάλαβε
    ε. τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων
   στ. είδος υποπρογράμματος
    ζ. φυσική γλώσσα
    η. τεχνητή γλώσσα
    θ. συγκριτικός τελεστής
    ι. λογικός τελεστής
Γράψτε τον αριθμό (1-5) και δίπλα το γράμμα (α-ι) έτσι
ώστε να προκύπτει σωστή αντιστοίχηση.

Απαντήσεις

 1. α
 2. γ
 3. στ
 4. η
 5. ι

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κυκλώστε τη σωστή επιλογή

1. Ο καθορισμός απαιτήσεων
    α. είναι απαραίτητος σε ένα λογικό διάγραμμα
    β. περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των
        δεδομένων και των ζητουμένων σε ένα
        πρόβλημα
    γ. μπορεί να γίνει μόνο στα δομημένα
        προβλήματα
    δ. είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων

2. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά
    α. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        θετικών αριθμών
    β. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        αρνητικών αριθμών
    γ. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        θετικών ακεραίων αριθμών
    δ. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        αρνητικών ακεραίων αριθμών

3. Ο πίνακας
     α. καταλαμβάνει χώρο στη δευτερεύουσα μνήμη
     β. επεκτείνει τις δυνατότητες μιας γλώσσας
         προγραμματισμού
     γ. διατηρεί τα δεδομένα του για πάντα
     δ. είναι μια στατική δομή δεδομένων
   
4.  Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής
     α. είναι άμεσα εκτελέσιμο
     β. απαιτεί τη χρήση μεταφραστικού προγράμματος
         προκειμένου να εκτελεστεί
     γ. έχει υψηλή μεταφερσιμότητα
     δ. μπορεί εύκολα να διορθωθεί και να συντηρηθεί

5. Μια συνάρτηση
    α. δεν μπορεί να καλεί άλλη συνάρτηση
    β. δεν μπορεί να καλεί διαδικασία
    γ. επιστρέφει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα
    δ. έχει ένα συγκεκριμένο τύπο


Απαντήσεις

1. β
2. γ
3. δ
4. α
5. δ

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας από τους
    δυνατούς τρόπους διατύπωσης προγραμμάτων.
2.  Στη δομή επιλογής οι εντολές εκτελούνται
     ακριβώς μια φορά και με τη σειρά που έχουν
     γραφεί.
3.  Η μέθοδος ευθείας συναλλαγής αποκαλείται
     και φυσαλίδα.
4.  Κάθε διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί και
     ως συνάρτηση.
5. Η γλώσσα SQL είναι 3ης γενιάς.Απαντήσεις

1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας από τους
    δυνατούς τρόπους διατύπωσης αλγορίθμων.
2. Στη δομή ακολουθίας οι εντολές εκτελούνται
     ακριβώς μια φορά και με τη σειρά που έχουν
     γραφεί.
3.  Η μέθοδος ευθείας ανταλλαγής αποκαλείται
     και φυσαλίδα.
4.  Κάθε συνάρτηση μπορεί να υλοποιηθεί και
     ως διαδικασία.
5. Η γλώσσα SQL είναι 4ης  γενιάς. 

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1.  Αν ο πίνακας Α[9, 10] περιέχει ακέραιες τιμές
     απαιτούνται _____ bytes για την αποθήκευσή
     του στη μνήμη.
2.  Ένα πρόβλημα που είναι _______ με ένα άλλο
     επιλύσιμο πρόβλημα, είναι και αυτό επιλύσιμο.
3.  Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να μην είναι
     πολύ _______.
4. Οι _________ γλώσσες χαρακτηρίζονται και ως
    γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
5. Για να έχει η παράσταση ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ
    την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, πρέπει τόσο το Χ όσο
    και το Υ να έχουν τιμή _______.

Απαντήσεις

1. 180
2. συναφές
3. μεγάλο
4. συμβολικές
5. ΨΕΥΔΗΣ


Κυκλώστε τα σωστά

Κυκλώστε τις σωστές προτάσεις
1. Το Ν mod 2 είναι ένας ζυγός αριθμός.
2. Το 2*Ν+7 είναι ένας περιττός αριθμός.
3.  Η λέξη ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ είναι δεσμευμένη στη
     ΓΛΩΣΣΑ.
4.  Οι πίνακες περιορίζουν τις ιδιότητες του προγράμματος.
5.  Τα αρχεία είναι δομές δεδομένων στη δευτερεύουσα
      μνήμη.
6.  Στα δομημένα προβλήματα η λύση επιλέγεται μέσα
     από ένα στενό σύνολο δυνατών επιλογών.
7.  Η γλώσσα JAVA είναι αντικειμενοστραφής.
8.  Η εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είναι μια μορφή
     δομής επιλογής.
9.  Η ολίσθηση προς τα αριστερά κατά μια θέση
     προκαλεί το διπλασιασμό ενός αριθμού.
10. Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται
      μόνο όταν ο πίνακας είναι ταξινομημένος.


Απαντήσεις

2, 4, 5,  7,  9

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1.  Ο τελεστής ΟΧΙ είναι λογικός και έχει τη μικρότερη ιεραρχία
     από όλους τους άλλους.
2.  Ένας πίνακας λογικού τύπου δεν μπορεί να ταξινομηθεί.
3. Μια από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων είναι και
    η αντιγραφή.
4. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων που κινδυνεύει να παραβιάσει το
    κριτήριο της καθοριστικότητας.
5. Τα δεδομένα σ' ένα πρόβλημα γίνονται αντιληπτά από
    έναν εξωτερικό παρατηρητή με μια από τις πέντε
    ανθρώπινες αισθήσεις.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ