Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Η ονομαστική σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή τιμή.
2. Οι τελεστέοι εφαρμόζονται πάνω σε τελεστές.
3. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    χρήση των αλγοριθμικών συνιστωσών.
4.  313 div 314 = 313
5.  Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το άθροισμα κάποιων
     τιμών.
Απαντήσεις

1. Η συμβολική σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή τιμή.
2. Οι τελεστές εφαρμόζονται πάνω σε τελεστέους.
3. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη
    χρήση των αλγοριθμικών συνιστωσών.
4.  313 mod 314 = 313
5.  Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το συνημίτονο κάποιας
     γωνίας.

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ένας  αλγόριθμος τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
     ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
2.  Η πρώτη εντολή ενός προγράμματος είναι η
     επικεφαλίδα του.
3.  Μια συνάρτηση γράφεται σε φυσική γλώσσα κατά
     βήματα.
4.  Ο τελεστής = είναι λογικός.
5.  Η δομή επιλογής είναι μια από τις τρεις αλγοριθμικές
     συνιστώσες.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ