Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ποια είναι η σωστή επιλογή;

1. ΟΧΙ ( ( Χ < > Υ) Ή (Χ > Ζ) ) =
    Α. ΟΧΙ ( Χ < > Υ) Ή ΟΧΙ (Χ > Ζ)
    Β. ΟΧΙ ( Χ = Υ) ΚΑΙ ΟΧΙ (Χ <=  Ζ)
    Γ. ( Χ = Υ) ΚΑΙ (Χ <= Ζ)
    Δ. ( Χ = Υ) Ή (Χ <= Ζ)

2. ΟΧΙ ( (Χ > 3) ΚΑΙ (Χ < 10) ) =
    Α. ΟΧΙ ( Χ > 3) ΚΑΙ ΟΧΙ (Χ < 10)
    Β. ( Χ <= 3) ΚΑΙ (Χ >= 10)
    Γ. (Χ <= 3) Ή (Χ >=10)
    Δ. ΟΧΙ ( Χ <= 3) Ή ΟΧΙ (Χ >= 10)

3.  (3*A+6) DIV 2 =
    A. 0
    B. 1
    Γ. Α+1
    Δ. Α+2

4.  (4*Α+10) MOD 2 =
     A. 1
     B. 0
     Γ. 2*Α+5
     Δ. τίποτα από τα παραπάνω

5.  Αν Χ = 5, Υ = 2 η εντολή
         Εμφάνισε  'Χ', Υ, 'Χ+Υ', Χ >= 5
     τυπώνει:
     Α.  Χ   2   Χ+Υ   Αληθής
     Β.  Χ   2   Χ+Υ   Ψευδής
     Γ.  5    2   Χ+Υ    Ψευδής
     Δ.  5    2    7        Αληθής

Απαντήσεις

1. Γ
2. Γ
3. Δ
4. Β
5. Α

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Όταν το βήμα _________ σε μια Για..από..μέχρι είναι 1
    παραλείπεται.
2. Μια __________ παράσταση αποτιμάται σε Αληθής
    ή Ψευδής.
3. Τα ________ κάνουν ένα πρόγραμμα πιο κατανοητό.
4. Τα ______ προβλήματα δεν είναι γνωστό ούτε αν
    λύνονται ούτε αν δεν λύνονται.
5. Τα ________ είναι μικρά σε μέγεθος και ανεξάρτητα
    μεταξύ τους.

Απαντήσεις

1. μεταβολής
2. λογική
3. σχόλια
4. ανοιχτά
5. υποπρογράμματα
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Προσδιορίστε το λάθος


  
Απαντήσεις

1. Υπάρχει λογικό λάθος στην αρχικοποίηση του Γ : πρέπει
    η αρχική τιμή της μεταβλητής να είναι 1 και όχι 0.
2. Υπάρχει συντακτικό λάθος : πρέπει να γράψουμε
     Διάβασε Χ αντί για το Διαβάστε Χ.
3. Υπάρχει συντακτικό λάθος : πρέπει να γράψουμε
     Τέλος_επανάληψης  αντί για το Τέλος_Για.
4.  Υπάρχει λογικό λάθος στη συνθήκη της  Μέχρις_ότου :
      το σωστό είναι Μέχρις_ότου Χ > 0.
5. Υπάρχει συντακτικό λάθος : πρέπει να γράψουμε
     μέχρι αντί για το μέχρι_και.

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ένας τελεστής δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη σε πράξη.
2. Ένας πίνακας αποτελείται από 2 ή περισσότερες
    εγγραφές.
3. Όλες οι συναρτήσεις γράφονται σε ψευδογλώσσα.
4. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι επιλύσιμο ή άλυτο
    ή ανοιχτό.
5. Οι μεταβλητές είναι δομικά στοιχεία μιας γλώσσας
     προγραμματισμού.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. ΣΣυγγραφή συνάρτησης


Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της παράστασης
     ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Υ Ή ΟΧΙ Ζ

Λύση

Ας συμβολίσουμε με Α - Αληθής, Ψ - Ψευδής και
έστω Σ = ΟΧΙ Χ  ΚΑΙ Υ

Χ        Υ       Ζ    ΟΧΙ Χ      Σ    ΟΧΙ Ζ    Σ Ή ΟΧΙ Ζ
Α        Α       Α       Ψ          Ψ        Ψ              Ψ
Α        Α       Ψ       Ψ          Ψ        Α              Α
Α        Ψ       Α       Ψ          Ψ        Ψ              Ψ
Α        Ψ       Ψ       Ψ          Ψ        Α              Α
Ψ        Α       Α       Α           Α        Ψ              Α
Ψ        Α       Ψ       Α           Α        Α              Α
Ψ        Ψ       Α       Α           Ψ        Ψ             Ψ
Ψ        Ψ       Ψ       Α           Ψ        Α             Α

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω αποτελούν δομικά στοιχεία μιας
γλώσσας προγραμματισμού;
1. συνδετήρας
2. μεταβλητή
3. λογικό διάγραμμα
4. συμβολική σταθερά
5. υποπρόβλημα
6. τελεστής
7. δυαδικό σύστημα

Απαντήσεις

2, 4, 6

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Μετατροπή


Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις  με σωστό τρόπο

1. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά
    περιλαμβάνει πολλαπλασιασμούς και ακέραιες
    διαιρέσεις με το 4.
2. Οι γλώσσες μηχανής δεν απαιτούν γνώσεις
    προγραμματισμού.
3. Όταν ο πίνακας Α[1000] είναι ταξινομημένος, το
    Α[1] είναι το μικρότερο στοιχείο του.
4. Μια συνάρτηση που ελέγχει την αρτιότητα ενός
    ακεραίου αριθμού πρέπει να είναι πραγματικού
    τύπου.
5. Η εντολή  Γράψε Τ_Ρ(Χ) έχει συντακτικό λάθος
    στην περίπτωση που η μεταβλητή Χ έχει αρνητική
    τιμή.Απαντήσεις

1. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά
    περιλαμβάνει πολλαπλασιασμούς και ακέραιες
    διαιρέσεις με το 2.

2. Οι γλώσσες 4ης γενιάς δεν απαιτούν γνώσεις
    προγραμματισμού.
3. Όταν ο πίνακας Α[1000] είναι ταξινομημένος κατά
    αύξουσα σειρά, το  Α[1] είναι το μικρότερο στοιχείο
    του.

4. Μια συνάρτηση που ελέγχει την αρτιότητα ενός
    ακεραίου αριθμού πρέπει να είναι λογικού
    τύπου.

5. Η εντολή  Γράψε Τ_Ρ(Χ) έχει λογικό λάθος
    στην περίπτωση που η μεταβλητή Χ έχει αρνητική
    τιμή.


Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κυκλώστε τη σωστή επιλογή

1. Οι πίνακες
     Α. κάνουν εξοικονόμηση μνήμης
     Β. είναι δυναμικές δομές δεδομένων
     Γ. χρησιμοποιούνται σπάνια
     Δ. παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης δοσμένου
         πλήθους δεδομένων (ίδιου τύπου)

2. Τα υποπρογράμματα
    Α. εξαρτώνται άμεσα από το κύριο πρόγραμμα που τα
         καλεί
    Β. καθιστούν την εκτέλεση του προγράμματος πιο
        γρήγορη
    Γ. έχουν ακριβώς μια είσοδο και μια έξοδο
    Δ. αποφεύγονται στον τμηματικό προγραμματισμό

3. Η Όσο..επανάλαβε
    Α. ολοκληρώνεται με τη δεσμευμένη λέξη Τέλος
    Β. είναι μια επαναληπτική δομή
    Γ. είναι ισχυρότερη από την Μέχρις_ότου
    Δ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο
         εγκυρότητας εισερχόμενων δεδομένων

4. Η εντολή εκχώρησης
    Α. είναι ένας από τους τρόπους που έχουμε στη
         διάθεσή μας για να αλλάξουμε το περιεχόμενο
         μιας μεταβλητής
    Β.  διατηρεί και το αρχικό περιεχόμενο της
          εμπλεκόμενης μεταβλητής σε μια άλλη
          θέση της κύριας μνήμης
    Γ.  παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης του
         περιεχομένου μιας μεταβλητής
    Δ.  συμβολίζεται με το ==

5.  Ένα ημιδομημένο πρόβλημα
     Α. μπορεί να είναι άλυτο
     Β. μπορεί να είναι ανοιχτό
     Γ. δεν μπορεί να είναι επιλύσιμο
     Δ. είναι σίγουρα επιλύσιμο

Απαντήσεις

1. Δ
2. Γ
3. Β
4. Α
5. Δ

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1.  (3 mod 7 >= 3 div 7 ) = Αληθής
2.  (4*Ν+8) mod 4 = 0
3.  ΟΧΙ (Χ mod 3 = 0) = (X mod 3 = 1)
4. (Χ < 5) Ή (Χ > 5) = (Χ < > 5)
5. (Χ = 1) Ή (Χ = 2) = (Χ = 1 ή 2)

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Βρείτε τις λογικές τιμές

Δίνονται οι παρακάτω λογικές παραστάσεις
α)   Π1 =  Χ ΚΑΙ Ή Ζ)
β)   Π2 = ΟΧΙ Χ Ή ΟΧΙΚΑΙ Ζ)
γ)   Π3 = ΟΧΙ Ή Υ Ή Ζ)
δ)   Π4 = Χ Ή Υ ΚΑΙ Ζ
ε)   Π5 = Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ ΚΑΙ ΟΧΙ Ζ
Προσδιορίστε τις τιμές των λογικών μεταβλητών Χ, Υ, Ζ
έτσι ώστε οι παραστάσεις να έχουν τις ακόλουθες τιμές:
    Π1 = Αληθής
    Π2 = Ψευδής
    Π3 = Αληθής
    Π4 = Αληθής
    Π5 = Αληθής
   
Περιορισμός : Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακα
αλήθειας.

Απάντηση

α) Πρέπει  Χ = Αληθής και Υ Ή Ζ = Αληθής. Συνεπώς
     έχουμε τρεις δυνατούς συνδυασμούς:
         Χ = Αληθής, Υ = Αληθής, Ζ = Αληθής
         Χ = Αληθής, Υ = Αληθής, Ζ = Ψευδής
         Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής, Ζ = Αληθής

β) Πρέπει ΟΧΙ Χ = Ψευδής και ΟΧΙΚΑΙ Ζ) = Ψευδής.
     Αυτό σημαίνει ότι πρέπει:
            Χ = Αληθής και Υ ΚΑΙ Ζ = Αληθής
     Συνεπώς ο μοναδικός αποδεκτός συνδυασμός είναι:
           Χ = Αληθής, Υ = Αληθής, Ζ = Αληθής
   
γ) Πρέπει Χ Ή Υ Ή Ζ = Ψευδής. Συνεπώς ο μοναδικός
    αποδεκτός συνδυασμός είναι:
          Χ = Ψευδής, Υ = Ψευδής, Ζ = Ψευδής

δ)  Πρέπει   Χ = Αληθής και  Υ ΚΑΙ Ζ = Αληθής ή
                    Χ = Αληθής και  Υ ΚΑΙ Ζ = Ψευδής ή
                    Χ = Ψευδής και Υ ΚΑΙ Ζ = Αληθής
     Συνεπώς έχουμε τους συνδυασμούς τιμών:
                    Χ = Αληθής, Υ = Αληθής, Ζ = Αληθής
                    Χ = Αληθής, Υ = Αληθής, Ζ = Ψευδής
                    Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής, Ζ = Ψευδής
                    Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής, Ζ = Αληθής
                    Χ = Ψευδής, Υ = Αληθής, Ζ = Αληθής

ε) Πρέπει  Χ = Αληθής, ΟΧΙ Υ = Αληθής, ΟΧΙ Ζ = Αληθής
    Συνεπώς έχουμε:
         Χ = Αληθής, Υ = Ψευδής, Ζ = Ψευδής
         

Προσδιορισμός πλήθους επαναλήψεων

Θεωρήστε τις παρακάτω εμφωλευμένες δομές επανάληψης
   Για κ από Α μέχρι 12 μέ_βήμα Γ-1
       Για λ από 20 μέχρι Β με_βήμα -3
             Εμφάνισε 'ΤΕΣΤ'
       Τέλος_επανάληψης
   Τέλος_επανάληψης
Πόσες φορές τυπώνεται η λέξη ΤΕΣΤ σε καθεμιά από τις
παρακάτω περιπτώσεις;

1. Α = 12, Γ = 2, Β = 20
2. Α = 13, Γ = 20, Β = 5
3. Α = 15, Γ = 3, Β = 10
4. Α = 5, Γ = 1, Β = 2
5. Α = 3, Γ = 5, Β = 20
6. Α = 12, Γ = -3, Β = 30

Απάντηση
Πρέπει να βρούμε:
α) το πλήθος των επαναλήψεων της εξωτερικής Για
β) το πλήθος των επαναλήψεων της εσωτερικής Για
γ) να πολλαπλασιάσουμε τα δύο αποτελέσματα
Κατά συνέπεια:

1.   1 φορά (1 Χ 1 = 1)
2.   0 φορές (η εξωτερική Για δεν κάνει καμία επανάληψη)
3.   8 φορές    (2 Χ 4 = 8)
4.   άπειρες φορές (η εξωτερική Για είναι ατέρμων βρόχος)
5.   3 φορές (3 Χ 1 = 3)
6.   0 φορές ( 1 Χ 0 = 0)