Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την εντολή Για..από..μέχρι;
1. Μπορεί να μετατραπεί σε μια Όσο..επανάλαβε που
    να επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
2. Μπορεί να μετατραπεί σε μια Μέχρις_ότου που
    να επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
3. Είναι ιδανική για έλεγχο εγκυρότητας εισερχόμενων
    δεδομένων.
4. Είναι ιδανική για μενού λειτουργιών.
5. Χρησιμοποιείται μόνο όταν γνωρίζουμε επακριβώς
    το πλήθος των επαναλήψεων.
6. Αυξάνει το μετρητή της σε κάθε επανάληψη.
7. Δεν πρέπει να έχει βήμα μεταβολής μηδέν, γιατί τότε
    μπορεί να παραβιαστεί η περατότητα.
8. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επεξεργασία
    δεδομένων όπου η είσοδος τερματίζεται με
    ειδική τιμή (φρουρός).
9. Είναι η πιο ισχυρή επαναληπτική δομή.
10. Χρησιμοποιείται πολύ σπάνια.Απαντήσεις

1, 2, 5, 7, 8

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1.  Μια αριθμητική παράσταση είναι πάντοτε ακεραίου ή
     πραγματικού τύπου.
2.  Το αποτέλεσμα της πράξης / είναι πάντοτε πραγματικού
     τύπου.
3. Πράξεις ίδιας προτεραιότητας εκτελούνται από τα δεξιά
    προς τα αριστερά.
4. Μια Όσο..επανάλαβε εμπεριέχει τουλάχιστον δύο
    εντολές.
5. Οι πίνακες αποκαλούνται και εγγραφές.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  Οι ________ ενός αλγορίθμου είναι πεπερασμένες.
2.  Η εντολή ______ αλλάζει βίαια τη σειρά εκτέλεσης
     των εντολών ενός προγράμματος.
3.  Ο ________ προγραμματισμός υλοποιείται με τη
     γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.
4.  Ο μικρότερος μονοδιάστατος πίνακας έχει ____
     στοιχεία.
5.  Η συνάρτηση Α_Τ επιστρέφει ένα αποτέλεσμα
     ______ ή _______ τύπου.
 


Απαντήσεις

1. εντολές
2. GOTO
3. δομημένος
4. δύο
5. ακέραιου, πραγματικού

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Αν Ν, Μ ακέραιες μεταβλητές, η εντολή  ΓΡΑΨΕ 'Ν+Μ'
    εμφανίζει το άθροισμα των περιεχομένων τους στην οθόνη.
2.  7+3*4 = 19
3.  Ο πίνακας αποτελείται από πεδία.
4.  Κάθε υποπρόγραμμα υλοποιείται με τη βοήθεια  μιας εντολής
     GOTO
5.  Αν η συνθήκη ελέγχου μιας Όσο..επανάλαβε είναι ευθύς
     εξαρχής Ψευδής, τότε δεν πραγματοποιείται καμία
     επανάληψη.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ


Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για το δείκτη ενός πίνακα;
1. Είναι σταθερά ή μεταβλητή ή παράσταση ακεραίου τύπου.
2. Ο τύπος του προσδιορίζει και τον τύπο δεδομένων του
    πίνακα.
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό μιας
    θέσης του πίνακα.
4. Συμβολίζεται πάντοτε με το όνομα Κ.
5. Μπορεί να είναι και λογικού τύπου.
6. Περικλείεται μέσα σε αγκύλες.


Απαντήσεις

1, 3, 6

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε
τις με σωστό τρόπο.
1. Οι εντολές ενός αλγορίθμου ολοκληρώνεται μετά από
    κάποιο χρονικό διάστημα.
2. Η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους γίνεται
    με τη βοήθεια των τεχνητών γλωσσών.
3. Ο μεταγλωττιστής είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα
    μηχανής.
4. Οι τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ είναι συμβολικές
    σταθερές.
5. Ο προσδιορισμός της εποχής στην Ελλάδα είναι
     δομημένο πρόβλημα.


Απαντήσεις

1. Οι εντολές ενός αλγορίθμου ολοκληρώνεται μετά από
    πεπερασμένο χρονικό διάστημα.

2. Η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους γίνεται
    με τη βοήθεια των φυσικών γλωσσών.

3. Ο μεταγλωττιστής είναι ένα μεταφραστικό πρόγραμμα.

4. Οι τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ είναι λογικές
    σταθερές.

5. Ο προσδιορισμός της εποχής στην Ελλάδα είναι
     ημιδομημένο πρόβλημα.Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Συμπληρώστε τις σχέσεις

Ποια είναι τα αποτελέσματα των παρακάτω σχέσεων;
1.  Αν Ν, Μ περιττοί θετικοί ακέραιοι,
         (Ν - Μ) mod 2 = ......
2. Αν Ν περιττός θετικός ακέραιος και Μ άρτιος θετικός
    ακέραιος,
         (Ν+Μ) mod 2 = ......
3. Αν  ΚΑΠΠΑ = 'ΛΑΜΔΑ',
          (ΚΑΠΠΑ <= 'ΚΑΠΠΑ') = 
4. Αν  Ν θετικός ακέραιος,
          (5*Ν) div (10*N)  = ......
5. Αν  Ν θετικός ακέραιος,
          (5*Ν) ...... (100*N)  = 5*N
               

Απαντήσεις

1. 0
2. 1
3.  ΨΕΥΔΗΣ
4. 0
5. mod


Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Ο ______ τύπος δεδομένων περιλαμβάνει τις τιμές ΑΛΗΘΗΣ
    και ΨΕΥΔΗΣ.
2. Τα αλφαριθμητικά δεδομένα αποκαλούνται και ________.
3. Η εγγραφή είναι μια _______ δομή δεδομένων.
4. Η γλώσσα προγραμματισμού ADA  προήλθε από την ______.
5. Ο πίνακας καταλαμβάνει ________ θέσεις στην κύρια μνήμη
    του υπολογιστή.


Απαντήσεις

1. λογικός
2. συμβολοσειρές
3. στατική
4. PASCAL
5. συνεχόμενες

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Κάθε πρόβλημα είναι αλληλένδετο με έναν υπολογιστή.
2. Αυτός που διατυπώνει ένα πρόβλημα αποκαλείται
    δημιουργός και αυτός που το επιλύει επιλυτής.
3. Μια δομή επανάληψης που τελειώνει μετά από
    συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων αποκαλείται
    ατέρμων βρόχος.
4. Οι πίνακες είναι μια μορφή αρχείων.
5. Ένα υποπρόγραμμα διαθέτει το δικό του τμήμα
     δήλωσης συμβολικών σταθερών και μεταβλητών.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ