Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Έξοδος αποτελεσμάτων

Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο εντολών
    Για κ από 100 μέχρι 150 με_βήμα 70
        Για λ από 140 μέχρι 100 με_βήμα -80
             Εμφάνισε κ+λ
        Τέλος_επανάληψης
    Τέλος_επανάληψης
    Εμφάνισε κ+λ

Απαντήσεις

Η εξωτερική Για πραγματοποιεί μία μόνο επανάληψη (κ = 100)
και ολοκληρώνεται με κ = 170.
Η εσωτερική  Για πραγματοποιεί μία μόνο επανάληψη (λ = 140)
και ολοκληρώνεται με λ = 60.
Κατά συνέπεια:
* αφού κ+λ = 100+140 = 240, η εσωτερική Εμφάνισε 
   τυπώνει:    240
* αφού κ+λ = 170+60 = 230, η εξωτερική Εμφάνισε
   τυπώνει : 230

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με σωστό τρόπο
1. Το αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας πληροφοριών
    ονομάζεται δεδομένο.
2. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια Όσο..επανάλαβε
    εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
3. Η εισαγωγή και η συγχώνευση είναι οι δύο λειτουργίες
    που δεν μπορούν να γίνουν σ' ένα πίνακα.
4. Μια διαδικασία ενεργοποιείται με την εντολή
    ΚΑΛΕΣΕ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον
    δύο στοιχεία.

Απαντήσεις

1. Το αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας δεδομένων
    ονομάζεται πληροφορία.
2. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια Μέχρις_ότου
    εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
3. Η εισαγωγή και η διαγραφή είναι οι δύο λειτουργίες
    που δεν μπορούν να γίνουν σ' ένα πίνακα.
4. Μια διαδικασία ενεργοποιείται με την εντολή
    ΚΑΛΕΣΕ.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον
    τέσσερα στοιχεία.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ένα ημιδομημένο πρόβλημα
    Α. μπορεί να είναι και ανοιχτό
    Β. δεν έχει καθόλου δομή
    Γ. αποκλείεται να είναι άλυτο
    Δ. τίποτα από τα παραπάνω

2. Ο τελεστής *
    Α. είναι ο αριθμητικός τελεστής με τη μεγαλύτερη
         προτεραιότητα
    Β. αντιστοιχεί στην πράξη της διαίρεσης
    Γ. είναι ο συγκριτικός τελεστής με τη μικρότερη
        προτεραιότητα
    Δ. τίποτα από τα παραπάνω

3. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ
    Α. μπλοκάρει την εκτέλεση του προγράμματος
         μέχρι να δοθεί μια τιμή εισόδου από το πληκτρολόγιο
    Β. μπλοκάρει την εκτέλεση του προγράμματος
         μέχρι να δοθούν τιμές εισόδου από την οθόνη
    Γ. χρησιμοποιείται συχνά μέσα στο σύνολο εντολών
        μιας συνάρτησης.
    Δ. μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο μιας μεταβλητής

4. Μια δυναμική δομή δεδομένων
    Α. έχει μεταβλητό πλήθος κόμβων
    Β. δεσμεύει προκαθορισμένο χώρο στη μνήμη
    Γ. έχει πάντοτε το ίδιο πλήθος κόμβων σ' όλη
        τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος.
    Δ. τίποτα από τα παραπάνω

Απαντήσεις

1. Γ
2. Δ
3. Δ
4. Α

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις.
1. Ο _________ προγραμματισμός είναι μια τεχνική
    σχεδίασης προγραμμάτων που στηρίζεται στη
    χρήση υποπρογραμμάτων.
2. Οι γλώσσες ________ επιπέδου απαιτούν τη
    χρήση συμβολομεταφραστή για την εκτέλεση
    των προγραμμάτων τους.
3. Οι πίνακες είναι στατικές ________ δεδομένων.
4. Η δομή ακολουθίας είναι μια ________ συνιστώσα.
5. Η ________ σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης του
    προβλήματος σε υποπροβλήματα, από πάνω προς τα κάτω.

Απαντήσεις

1. τμηματικός
2. χαμηλού
3. δομές
4. αλγοριθμική
5. ιεραρχική


Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Τα αδόμητα προβλήματα έχουν ακαθόριστο χώρο.
2. Τα σχόλια σ'  ένα πρόγραμμα είναι εκτελέσιμα.
3.  Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την πράξη div
     ανάμεσα σε τελεστέους πραγματικού τύπου.
4. Αν ο πίνακας Α[30] είναι αλφαριθμητικού τύπου,
    η εντολή  Διάβασε Α εισάγει 30 κείμενα μέσα στον
    πίνακα αυτό.
5. Τα υποπρογράμματα έχουν το δικό τους τμήμα
     δήλωσης μεταβλητών και συμβολικών σταθερών.
 


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΣΣάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Λύσεις Πανελληνίων Εξετάσεων Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2014
Θέματα Πανελληνίων εξετάσεων Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2014
Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2014

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Σχολιασμός των θεμάτων στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2014


Σχολιασμός των θεμάτων στο μάθημα της
Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
της Γ’ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2014

Σε γενικές γραμμές τα  θέματα ήταν βατά χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.  Πιο συγκεκριμένα:
ΘΕΜΑ Α
Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν 12 μονάδες, ανισομερώς ωστόσο κατανεμημένες (6 μονάδες από το κεφάλαιο 6 και 6 μονάδες από το κεφάλαιο 8). Στο ζήτημα Α1-2 υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι ως προς την προτεινόμενη λύση (Σωστό) αφού κάλλιστα θα μπορούσε ένας υποψήφιος να απαντήσει Λάθος, στηριζόμενος στο γεγονός ότι η ταξινόμηση έχει ως κύριο στόχο της την παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων κατά φθίνουσα ή αύξουσα σειρά, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι θα  ακολουθήσει η λειτουργία της αναζήτησης.

ΘΕΜΑ Β
Μόνο το ερώτημα Β1 θα μπορούσε να προβληματίσει κάποιο υποψήφιο, η αναλυτική ωστόσο περιγραφή της μεθόδου απλοποιεί αρκετά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, το λογικό διάγραμμα του ερωτήματος Β2 είναι εξαιρετικά απλό και κατά την κωδικοποίηση του σε ψευδογλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η εντολή Όσο..επανάλαβε είτε η Για..από..μέχρι.

ΘΕΜΑ Γ  
Μια κλασσική επεξεργασία τιμών εισόδου που ολοκληρώνεται μόλις δοθεί από τη μονάδα εισόδου τιμή-φρουρός. Το μοναδικό ερώτημα που μπορεί να προβληματίσει είναι το Γ4, αφού η αδυναμία χρήσης πίνακα απαιτεί μια πολύ προσεκτική προσέγγιση για  την εύρεση και άθροιση όλων των τεμαχίων με τη μέγιστη τιμή τεμαχίου.    

ΘΕΜΑ Δ

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που εξετάζεται το μάθημα πανελλαδικά, παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει τρισδιάστατο πίνακα για την επίτευξη της λύσης. Το θέμα βεβαίως μπορεί να λυθεί εναλλακτικά και με δυσδιάστατο πίνακα. Τα ζητούμενα είναι όλα αναμενόμενα, με μικρό βαθμό δυσκολίας ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαφορετικών λύσεων στα επιμέρους ερωτήματα Δ3 και Δ4.

Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών εξετάσεων Γ' Τάξης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2014