Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η απαιτούμενη μνήμη για ένα πίνακα διατίθεται από
    το μεταγλωττιστή κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
2. Ο πίνακας Α[10, 30] έχει 40 στοιχεία.
3. Το στοιχείο Α[3, 3] ανήκει στην 1η κύρια διαγώνιο του
    τετραγωνικού πίνακα Α[100, 100].
4. Ο πίνακας Α[9, 9, 9] είναι τριγωνικός.
5. Ο δείκτης ενός πίνακα είναι αριθμητικού τύπου
    (ακέραιος ή πραγματικός).
Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΛΤετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ο πίνακας Α[9,9] είναι:
    α. τρισδιάστατος  
    β. μονοδιάστατος
    γ. τετραγωνικός
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

2. Τα στοιχεία ενός πίνακα
    α. ονομάζονται και κλειδιά
    β. μπορεί να είναι και διαφορετικού τύπου
    γ. αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα μνήμη
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

3. Η σειριακή αναζήτηση
    α. είναι ο πιο γρήγορος τρόπος αναζήτησης
    β. είναι η πιο δύσκολη μέθοδος αναζήτησης
    γ. χρησιμοποιείται μόνο σε ταξινομημένους πίνακες
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

4, Αν η 3η στήλη του ακέραιου πίνακα Α[12, 8]
    έχει ταξινομηθεί, το μέγιστο στοιχείο της είναι
    το
    α. Α[1,3] ή Α[12, 3]
    β. Α[1, 3]
    γ. Α[12, 3]
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

5, Αν η 7η γραμμή του ακέραιου πίνακα Α[12, 8]
    έχει ταξινομηθεί, το ελάχιστο στοιχείο της είναι
    το
    α. Α[7, 1]
    β. Α[7, 1] ή Α[7, 8]
    γ. Α[7, 8]
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

Απαντήσεις

1. γ
2. α
3. δ
4. α
5. β
Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  (Χ mod 2 < > 0) = (X mod 2 = ____ ), αν Χ θετικός ακέραιος.
2.  Η είσοδος σε κάθε βρόχο γίνεται από την ______ του.
3.  Για να προσδιορίσουμε το στοιχείο ενός πίνακα
     χρησιμοποιούμε ένα ή περισσότερους _________.
4.  Η ________ σχεδίαση είναι μια μεθοδολογία/τεχνική
     διάσπασης ενός σύνθετου προβλήματος σε υποπροβλήματα.
5.  Η δομή ενός προβλήματος καταγράφεται κατά το στάδιο της
     ________.Απαντήσεις

1. 1
2. αρχή
3. δείκτες
4. ιεραρχική
5. ανάλυσης


Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την εντολή 
Για..από..μέχρι;
1. Χρησιμοποιείται μόνο όταν γνωρίζουμε επακριβώς το
    πλήθος των επαναλήψεων.
2. Είναι ιδανική για τη δημιουργία προγραμμάτων που
    λειτουργούν με μενού.
3. Είναι η πιο ισχυρή επαναληπτική δομή.
4. Είναι ιδανική για την επεξεργασία μονοδιάστατων
    πινάκων.
5. Έχει παραπλήσια διαγραμματική αναπαράσταση με
    την Όσο..επανάλαβε.
6. Χρησιμοποιείται σπάνια στους αλγορίθμους.

Απαντήσεις

1, 4, 5

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
     του αλγόριθμου που κινδυνεύει να παραβιάσει το κριτήριο
     της _______.
2. Μια από τις σκοπιές εξέτασης των δεδομένων από την
    Πληροφορική είναι και αυτή του ________.
3. Οι τυπικές και οι _________ παράμετροι ενός υποπρογράμματος
    μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα.
4. Μια σύγκριση δεδομένων αποτελεί μια _______ έκφραση.
5. Ο πίνακας Α[3,5,8] είναι _______________.

Απαντήσεις

1. αποτελεσματικότητας
2. υλικού
3. πραγματικές
4. λογική
5. τρισδιάστατος
Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις λειτουργίες
επί των δομών δεδομένων
1. Η αναζήτηση είναι το αντίστροφο της ταξινόμησης.
2. Η συγχώνευση είναι το αντίστροφο του διαχωρισμού.
3. Η ίδια λειτουργία μπορεί να εκτελείται γρηγορότερα
    σε μια δομή δεδομένων από ότι σε μια άλλη.
4. Οι μοναδικές λειτουργίες που δεν μπορούν να γίνουν
    σ' ένα πίνακα είναι η εισαγωγή και η διαγραφή.
5. Η ταξινόμηση μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ένα ή
    περισσότερους κόμβους που ικανοποιούν κάποιους
    συγκεκριμένους περιορισμούς.
6. Η προσπέλαση είναι μια λειτουργία που σπάνια
    χρησιμοποιείται στις δομές δεδομένων.
   

Απαντήσεις

2, 3, 4

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Ο μεταγλωττιστής είναι απαραίτητος για τη μετάφραση ενός
    προγράμματος σε γλώσσα μηχανής.
2. Το λογικό διάγραμμα είναι ένας γραφικός τρόπος αναπαράστασης
    ενός αλγορίθμου.
3. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση των δομών
    ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης.
4. Τα λογικά λάθη σ' ένα πρόγραμμα εντοπίζονται ευκολότερα από
     τα συντακτικά.
5. Η γλώσσα COBOL είναι 4ης γενιάς.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ