Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Ποιο από τα παρακάτω είναι αλγοριθμικό κριτήριο;
    α. περατότητα
    β. κρισιμότητα
    γ. αντιμεταθετικότητα
    δ. μεταβατικότητα

2. Ποιος από τους παρακάτω είναι αποδεκτός τρόπος
    αναπαράστασης αλγορίθμου
    α. γράφος
    β. συνδεδεμένη λίστα
    γ. τεχνητή γλώσσα κατά βήματα
    δ. κωδικοποίηση

3. Ποια από τις παρακάτω αποτελεί σκοπιά εξέτασης των
    δεδομένων από την Πληροφορική;
    α. λογισμικού
    β. υλικού
    γ. φυσικών γλωσσών
    δ. αναδιάρθρωσης δεδομένων

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για τις δυναμικές δομές
    δεδομένων;
    α. το πλήθος των κόμβων τους μπορεί να αυξηθεί ή να
        ελαττωθεί
    β. στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης
        μνήμης
    γ. διατηρούν τα στοιχεία τους σε συνεχόμενες θέσεις στη
        μνήμη του υπολογιστή
    δ. είναι δυσκολότερες στη χρήση τους από τις στατικές
        δομές δεδομένων

Απαντήσεις


1. α
2. δ
3. β
4. γ


Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1. ΟΧΙ ( (Χ = 'ζ') Ή (Χ = 'κ') ) = (Χ < > 'ζ') _____ (Χ < > 'κ')
2. ΟΧΙ ( (Χ > 0) ΚΑΙ (Χ < 100) ) = (Χ <= 0) _____ (Χ >= 100)
3. (3*Χ+12*Υ) DIV 3 = _________
4. (12*X+24*Y) MOD 6 = _______
5. (X > 1)  Ή  (Χ < 1) = ______


Απαντήσεις

1. ΚΑΙ
2. Ή
3. X+4*Y
4. 0
5. Χ < > 1


Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου σε
    μονοδιάστατο πίνακα, χρησιμοποιούμε ένα δρομέα.
2. Το πρόγραμμα που καλεί τα υποπρογράμματα
    αποκαλείται κεντρικό.
3. Για να εμφανίσουμε το τελευταίο ψηφίο του ακέραιου
    Μ στην οθόνη, γράφουμε την εντολή;
          ΓΡΑΨΕ Μ DIV 10
4. Αν Μ = 'τεστ' η εντολή ΓΡΑΨΕ 'Μ' εμφανίζει:
      'τεστ'Απαντήσεις

1. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου σε
    μονοδιάστατο πίνακα, χρησιμοποιούμε ένα δείκτη.
2. Το πρόγραμμα που καλεί τα υποπρογράμματα
    αποκαλείται κύριο.
3. Για να εμφανίσουμε το τελευταίο ψηφίο του ακέραιου
    Μ στην οθόνη, γράφουμε την εντολή;
          ΓΡΑΨΕ Μ MOD 10
4. Αν Μ = 'τεστ' η εντολή ΓΡΑΨΕ 'Μ' εμφανίζει:
      Μ

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες

Ποια πρέπει να είναι η τιμή των λογικών μεταβλητών Χ, Υ, Ζ
έτσι ώστε οι παρακάτω λογικές παραστάσεις να έχουν
την τιμή ΑΛΗΘΗΣ;
α) ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ ΚΑΙ Ζ
β) Χ ΚΑΙ Υ ΚΑΙ ΟΧΙ Ζ
γ) Χ Ή ΟΧΙ Ζ

Απαντήσεις

α) Πρέπει :
     ΟΧΙ Χ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Υ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
    Και συνεπώς:
        Χ = ΨΕΥΔΗΣ, Υ = ΨΕΥΔΗΣ, Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
β) Πρέπει :
     Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Υ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
    Και συνεπώς:
        Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Υ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΨΕΥΔΗΣ
γ) Πρέπει :
     Χ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΑΛΗΘΗΣ,  ή
     Χ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΨΕΥΔΗΣ,  ή
     Χ = ΨΕΥΔΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
    Και συνεπώς:
        Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΨΕΥΔΗΣ,  ή
        Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΑΛΗΘΗΣ,  ή
        Χ = ΨΕΥΔΗΣ, Ζ = ΨΕΥΔΗΣ

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Η πρώτη εντολή ενός προγράμματος είναι η επικεφαλίδα του.
2. Η πράξη DIV εφαρμόζεται σε ακέραιους τελεστέους και δίνει
    αποτέλεσμα ακεραίου τύπου,
3. Η ΑΝ..ΤΟΤΕ είναι δομή απλής επιλογής.
4. Ο ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα έχει μόνο δύο εξόδους.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας έχει περισσότερα στοιχεία από
    ένα μονοδιάστατο.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. ΛΠέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Η ονομαστική σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή τιμή.
2. Οι τελεστέοι εφαρμόζονται πάνω σε τελεστές.
3. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    χρήση των αλγοριθμικών συνιστωσών.
4.  313 div 314 = 313
5.  Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το άθροισμα κάποιων
     τιμών.
Απαντήσεις

1. Η συμβολική σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή τιμή.
2. Οι τελεστές εφαρμόζονται πάνω σε τελεστέους.
3. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη
    χρήση των αλγοριθμικών συνιστωσών.
4.  313 mod 314 = 313
5.  Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το συνημίτονο κάποιας
     γωνίας.

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ένας  αλγόριθμος τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
     ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
2.  Η πρώτη εντολή ενός προγράμματος είναι η
     επικεφαλίδα του.
3.  Μια συνάρτηση γράφεται σε φυσική γλώσσα κατά
     βήματα.
4.  Ο τελεστής = είναι λογικός.
5.  Η δομή επιλογής είναι μια από τις τρεις αλγοριθμικές
     συνιστώσες.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ