Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Ο αλγόριθμος είναι μια μορφή υποπρογράμματος.
2. Τα υποπρογράμματα γράφονται αμέσως μετά το κύριο
    πρόγραμμα.
3. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να μεταβάλλει το περιεχόμενο
    των παραμέτρων της.
4. Οι τυπικές και οι πραγματικές παράμετροι δεν έχουν κατ'
    ανάγκη τον ίδιο τύπο.
5. Μια διαδικασία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε λειτουργία
    όπως και ένα πρόγραμμα.Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. ΣΒήμα-βήμα εκτέλεσηΠέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Εντοπισμός λαθών

Οι παρακάτω εντολές προσπαθούν λανθασμένα
να εμφανίσουν στην οθόνη το τετράγωνο του Χ.
Εντοπίστε σε κάθε περίπτωση το λάθος και
χαρακτηρίστε το (συντακτικό ή λογικό).
1. ΓΡΑΨΕ Χ+Χ
2. ΓΡΑΨΤΕ Χ^2
3. ΓΡΑΨΕ Χ2
4. ΓΡΑΨΕ Χ*2
5. ΓΡΑΨΕ Χ ^ 2


Απαντήσεις

1. Λογικό (εμφανίζεται το διπλάσιο του Χ)
2. Συντακτικό (αντί για ΓΡΑΨΤΕ πρέπει να
    χρησιμοποιηθεί το ΓΡΑΨΕ)
3. Συντακτικό (λείπει ο τελεστής ^)
4. Λογικό (εμφανίζεται το διπλάσιο του Χ)
5. Συντακτικό (δεν επιτρέπονται τα κενά
   διαστήματα ανάμεσα στο Χ και στο 2)


Πίνακας αλήθειας

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στον παρακάτω πίνακα
αλήθειας ( Α - Αληθής, Ψ - Ψευδής)
Μ              Ν        Μ  ΚΑΙ ΟΧΙ Ν      Ν Ή ΟΧΙ Μ
 Α                              Α
 Ψ            Ψ                                              
 Α                              Ψ                      

Λύση

       Μ              Ν              Μ  ΚΑΙ ΟΧΙ Ν         Ν Ή ΟΧΙ Μ
       Α            Ψ                    Α                         Ψ
       Ψ            Ψ                    Ψ                         Α
       Α             Α                    Ψ                         Α
                   

     

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για ένα τρισδιάστατο
πίνακα;
1. Μπορεί  να αντικατασταθεί από τρεις παράλληλους
    μονοδιάστατους επιφέροντας το ίδιο αλγοριθμικό
    αποτέλεσμα.
2. Η διάσχιση του γίνεται με τη βοήθεια τριων
    εμφωλευμένων Για..από..μέχρι.
3. Για να προσδιορίσουμε οποιαδήποτε στοιχείο του
    χρειαζόμαστε τρεις δείκτες.     
4. Ο τύπος των στοιχείων του μπορεί να είναι μόνο
    ακέραιος ή πραγματικός.
5. Δεν μπορεί να δοθεί ως παράμετρος σε μια
    συνάρτηση.
6. Τα στοιχεία του αποθηκεύονται σε συνεχόμενες
     θέσεις στην κύρια  μνήμη του υπολογιστή. 
7.  Για να βρούμε το συνολικό πλήθος των στοιχείων
     του πολλαπλασιάζουμε το πλήθος των γραμμών
     με το πλήθος των στηλών και στη συνέχεια
     προσθέτουμε το "βάθος" του.
8.  Μπορεί να δοθεί ως παράμετρος σε μια διαδικασία.

Απάντηση

2, 3, 6, 8

Εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
 5:  ΑΝ Χ <= 0 ΤΟΤΕ GOTO 10
      ΓΡΑΨΕ Χ
      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
      GOTO 5
10: ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ'

Λύση

     ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
     ΟΣΟ Χ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
         ΓΡΑΨΕ Χ
         ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ'

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Μια δική μας συνάρτηση
    Α. μπορεί να κληθεί μόνο μέσα από μια εντολή εκχώρησης
    Β. μπορεί να κληθεί με τη βοήθεια της εντολής ΚΑΛΕΣΕ
    Γ. μπορεί να κληθεί μόνο μέσα από μια εντολή ΓΡΑΨΕ
    Δ. μπορεί να κληθεί μέσα από το κύριο πρόγραμμα ή κάποιο
         άλλο υποπρόγραμμα.

2. Μια διαδικασία
    Α. μπορεί να κάνει πιο περιορισμένες λειτουργίες από ένα
         πρόγραμμα
    Β. περιέχει τουλάχιστον μια εντολή εισόδου ή εξόδου
    Γ. μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη βοήθειας της εντολής
        ΚΑΛΕΣΕ
    Δ. δεν μπορεί να πάρει ως παράμετρό της έναν πίνακα

3. Στην ουρά
     Α. υπάρχουν τρεις δείκτες
     Β. η εισαγωγή και η εξαγωγή των στοιχείων
          γίνεται με την πολιτική εξυπηρέτησης LIPO
     Γ.  υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει στην κορυφή
          της
     Δ. ακολουθείται η πιο δίκαια πολιτική εξυπηρέτησης

4.  Μια μεταβλητή στη ΓΛΩΣΣΑ
     Α. αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη θέση της κύριας
          μνήμης
     Β. βρίσκεται αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο
     Γ. μπορεί να περιέχει μόνο αριθμό ή κείμενο
     Δ. δε χρειάζεται να δηλωθεί πουθενά

5. Ένας ρόμβος (σ' ένα λογικό διάγραμμα)
     Α. έχει δύο εξόδους για απάντηση
     Β. έχει δύο ή περισσότερες εξόδους για απάντηση
     Γ. αντιπροσωπεύει μια εντολή εισόδου
     Δ. χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον τερματισμό
          του αλγορίθμου

Απαντήσεις

1. Δ
2. Γ
3. Δ
4. Α
5. Β


Εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε
να ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού

     10 :  ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΤΟΣ
             ΓΡΑΨΕ 'ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ',  ΕΤΟΣ
             ΑΝ ΕΤΟΣ < > 2013 ΤΟΤΕ GOTO 10

Απάντηση

            ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                  ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΤΟΣ
                  ΓΡΑΨΕ 'ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ',  ΕΤΟΣ
            ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΤΟΣ  = 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις συμβολικές
γλώσσες;
1. Τα προγράμματα που έχουν γραφεί με αυτές, έχουν υψηλό
    δείκτη μεταφερσιμότητας.
2. Είναι στενά συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική του
    υπολογιστή.
3. Διαθέτουν μόνο στοιχειώδεις εντολές.
4. Τα προγράμματα που γράφονται με αυτές είναι
     συνήθως μακροσκελή.
5. Η συντήρηση και η διόρθωση είναι εύκολο έργο.
6. Αποκαλούνται και γλώσσες 4ης γενιάς.
7. Τα προγράμματα που γράφονται με αυτές απαιτούν
    τη χρήση ενός συμβολομεταφραστή προκειμένου
    να εκτελεστούν.
8. Δεν έχουν αλφάβητο.
9. Έχουν πολύπλοκο συντακτικό.
10. Μείωσαν το χρόνο και το κόστος δημιουργίας
      των προγραμμάτων.

Απαντήσεις

2, 3, 4, 7

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Η εντολή εκχώρησης εμφανίζει το περιεχόμενο
    μιας μεταβλητής.
2. Για να περιγράψουμε τον αριθμό μητρώου ενός
    μαθητή απαιτείται μια μεταβλητή πραγματικού
    τύπου.
3. Η δήλωση // Δεδομένα // χρησιμοποιείται
    μόνο όταν ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα
    αποτέλεσμα αλλά δεν το τυπώνει.
4. Η συνάρτηση Τ_Ρ υπολογίζει το τετράγωνο
    μιας τιμής.
5. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι ένας
    αλγόριθμος υπολογισμού του γινομένου
    δύο τιμών.

Απαντήσεις

1. Η εντολή εκχώρησης αλλάζει το περιεχόμενο
    μιας μεταβλητής.
2. Για να περιγράψουμε τον αριθμό μητρώου ενός
    μαθητή απαιτείται μια μεταβλητή ακεραίου
    τύπου.

3. Η δήλωση // Αποτελέσματα // χρησιμοποιείται
    μόνο όταν ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα
    αποτέλεσμα αλλά δεν το τυπώνει.

4. Η συνάρτηση Τ_Ρ υπολογίζει την τετραγωνική
    ρίζα μιας τιμής.

5. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι ένας
    αλγόριθμος υπολογισμού του γινομένου
    δύο θετικών τιμών.


Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το κριτήριο της εισόδου προβλέπει ότι ο αλγόριθμος
     δέχεται _______ ή περισσότερα δεδομένα.
2.  Αν η ΣΥΜ είναι μια συμβολική σταθερά, η εντολή
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΥΜ  ____________.
3. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου στον πίνακα
    Α[12, 6] χρειαζόμαστε _____ δείκτες.
4. Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι ένα
    _________ πρόβλημα που κατατάσσεται και στην
    υποκατηγορία των _________ προβλημάτων.
5. Η πράξη Ν mod ____ μας δίνει ως αποτέλεσμα το
    τελευταίο ψηφίο του ακέραιου Ν.


Απαντήσεις

1.κανένα (0)
2. απαγορεύεται
3. δύο
4. επιλύσιμο, δομημένων
5. 10

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ο αλγόριθμος πρέπει κάποτε να τελειώνει.
2. Οι συγκριτικοί τελεστές είναι : ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η
3. Οι συμβολικές σταθερές είναι υποχρεωτικές σε
    ένα πρόγραμμα.
4. Το πεδίο είναι μια δομή δεδομένων.
5. Τα υποπρογράμματα έχουν μία είσοδο και μία έξοδο.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ