Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ο δείκτης
    α. χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός πεδίου σε μια
        εγγραφή
    β. μπορεί να είναι και πραγματικού τύπου
    γ. χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός στοιχείου σε ένα
        πίνακα
    δ. αποκαλείται και κορυφή του πίνακα

2. Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου
    α. είναι ένα από τα αλγοριθμικά κριτήρια
    β. γίνεται σε 0 ή 1
    γ.  μπορεί να παραβιάσει την αποτελεσματικότητα
    δ. είναι ένας από τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθμου

3. Ο δομημένος προγραμματισμός
    α. στηρίζεται στη χρήση των δομών ακολουθίας, επιλογής και
        επανάληψης
    β. αποκαλείται και ιεραρχικός προγραμματισμός
    γ. αποκαλείται και τμηματικός προγραμματισμός
    δ. οδηγεί στη δημιουργία δυσκολονόητων προγραμμάτων

4. Η συνάρτηση Α_Τ
    α. υπολογίζει το ακέραιο μέρος μιας πραγματικής τιμής
    β. επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό αποτέλεσμα
    γ. ενεργοποιείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ
    δ. ενεργοποιείται όταν το όνομα της βρεθεί μέσα σε μια
        οποιαδήποτε έκφραση

Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. α
4. δ


Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει μια ___________ σειρά ενεργειών.
2. Ο ______ ενός μονοδιάστατου πίνακα είναι πάντοτε ακεραίου
    τύπου.
3. Μια συνάρτηση είναι ένα από τα δύο διαφορετικά είδη _____.
4. Μια διαδικασία ενεργοποιείται με την εντολή _____.
5. Η δομή επιλογής είναι μια _________ συνιστώσα (δομή).


Απαντήσεις

1. πεπερασμένη
2. δείκτης
3. υποπρογραμμάτων
4. ΚΑΛΕΣΕ
5. αλγοριθμική


Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για ένα πίνακα
1. Είναι στατική δομή δεδομένων
2. Καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη
3. Όλα τα στοιχεία του μοιράζονται το ίδιο όνομα
4. Έχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο στοιχείο
5. Μπορεί να ταξινομηθεί κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά
6. Δηλώνεται στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος
7. Είναι δυναμική δομή δεδομένων

Απάντηση

1, 2, 3, 6

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Μια μεταβλητή που ισχύει παντού λέμε ότι έχει καθολική
    εμβέλεια.
2. Η συνδεδεμένη λίστα είναι μια δομή δεδομένων.
3. Μια στοίβα μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια ενός
    αρχείου εγγραφών.
4. Ο τελεστής ΚΑΙ είναι συγκριτικός.
5. ΟΧΙ ΚΑΙ Υ) = ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ


Ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2016

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος".


2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
               2.4.1 Δομή ακολουθίας.
               2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής "Επίλεξε")
               2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
               2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
         3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα
         3.3 Πίνακες
         3.4 Στοίβα
         3.5 Ουρά
         3.6 Αναζήτηση
         3.7 Ταξινόμηση
         3.9  Άλλες δομές δεδομένων

5. Ανάλυση Αλγορίθμων
         5.1  Επίδοση αλγορίθμων
 5.1.1  Χειρότερη περίπτωση ενός αλγορίθμου
 5.1.2  Μέγεθος  εισόδου ενός αλγορίθμου
 5.1.3  Χρόνος  εκτέλεσης προγράμματος ενός αλγορίθμου
 5.1.4  Αποδοτικότητα αλγορίθμων
         5.3 Πολυπλοκότητα αλγορίθμων

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
         6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
         6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
               6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
               6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
               6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.         
         6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
10.6   Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
       Οι Αλγόριθμοι να υλοποιούνται σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ.
       Επισκόπηση της έννοιας του αλγορίθμου, των χαρακτηριστικών του και των τρόπων αναπαράστασής του, και εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού και ειδικά της ΓΛΩΣΣΑΣ.
       Οι βασικές αλγοριθμικές δομές  του κεφαλαίου 2  (ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης) να διδαχθούν συνοπτικά και παράλληλα με το κεφάλαιο 7 και 8 στην κατεύθυνση της κάλυψης τυχόν γνωσιακών κενών από την προηγούμενη τάξη, με τις ασκήσεις  να υλοποιούνται απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ.
       Στο κεφάλαιο 3:
     Να προστεθούν  ασκήσεις στη στοίβα και ουρά που επίσης θα υλοποιηθούν απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ. και με την πρόσθεση της  ενότητας 3.9  που θα διδαχθεί.
     Οι δυναμικές δομές της ενότητας 3.9  (λίστες, δένδρα, γράφοι) να διδαχθούν αποκλειστικά ως θεωρία.
     Οι πίνακες να διδαχθούν παράλληλα με το κεφάλαιο 9 με τις ασκήσεις  να υλοποιούνται απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ.
     Εισάγονται νέοι αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης σε πίνακες.
Στο κεφάλαιο 5 να διδαχθούν  οι ενότητες 5.1 (επίδοση αλγορίθμων), και 5.3 (πολυπλοκότητα αλγορίθμων). Η έννοια της επίδοσης να εξεταστεί με αναφορά στους αλγορίθμους αναζήτησης και ταξινόμησης.  Η πολυπλοκότητα αλγορίθμων θα διδαχθεί θεωρητικά με παραδείγματα και σε σύνδεση με την επίδοση χωρίς οι μαθητές να εμπλακούν σε ασκήσεις υπολογισμού της τάξης Ο ενός αλγορίθμου