Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Στη διαγραμματική αναπαράσταση της Μέχρις_ότου
    α. ο ρόμβος βρίσκεται στην κορυφή
    β. ο ρόμβος έχει τρεις εξόδους
    γ. υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες με τη
        διαγραμματική αναπαράσταση της Για..από..μέχρι
    δ. σχηματίζεται ένας βρόχος (θηλιά)

2. Σε ένα  πρόβλημα
    α. τα δεδομένα είναι πάντοτε τα ίδια
    β. η λύση μπορεί να είναι και προφανής
    γ. υπάρχει πάντοτε κάποια λύση
    δ. δεν είναι απαραίτητο η λύση να προέλθει
        από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή

3. Μια συνάρτηση
    α. μπορεί να έχει (προαιρετικά) ένα τύπο
    β. μπορεί να επιτελεί ένα αυτόνομο έργο
    γ. εμφανίζει πάντοτε τα αποτελέσματά της
        στην οθόνη
    δ. ενεργοποιείται αμέσως μόλις ξεκινήσει
        το πρόγραμμα

4. Η γλώσσα C
    α. είναι αντικειμενοστραφής
    β. είναι ιδανική για προγραμματισμό στο
        διαδίκτυο
    γ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
        λειτουργικών συστημάτων
    δ. είναι εξέλιξη της γλώσσας JAVA

5. Ο δείκτης σε ένα μονοδιάστατο πίνακα
    α. είναι μια σταθερά ή μεταβλητή ή παράσταση
        ακεραίου τύπου
    β. μπορεί να πάρει ως τιμή ένα θετικό
        αριθμό ή το μηδέν
    γ. καθορίζει τον τύπο δεδομένων του πίνακα
        αυτού
    δ. περικλείεται ανάμεσα σε άγκιστρα

   

Απαντήσεις

1. δ
2. δ
3. β
4. γ
5. αΒρείτε το πλήθος των επαναλήψεων

Πόσες φορές θα εμφανιστεί η λέξη 'ΝΚ' μετά την εκτέλεση
των παρακάτω εντολών;
    Για κ από Α-10 μέχρι Β+3 με_βήμα Γ+7
         Εμφάνισε 'ΝΚ'
    Τέλος_επανάληψης

Λύση

 * Γ = -7 (βήμα μηδέν)
       Αν (Α - 10 <= Β+3)  = (Α <= Β+13), άπειρες φορές
       Αν Α > Β+13, καμία φορά

* Γ > -7  (βήμα θετικό)
       Αν Α < Β+13, τουλάχιστον μία φορά
       Αν Α = Β+13, ακριβώς μία φορά
       Αν Α > Β+13, καμία φορά

* Γ < -7 (βήμα αρνητικό)
      Αν Α < Β+13, καμία φορά
      Αν Α = Β+13, ακριβώς μία φορά
      Αν Α > Β+13, τουλάχιστον μία φορά

Πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της λογικής
παράστασης
     Π =  ΟΧΙ Ή Υ ΚΑΙ Ζ)

Λύση
Ας συμβολίσουμε με Α - Αληθής, Ψ - Ψευδής

         Χ       Υ      Ζ     Υ ΚΑΙ Ζ    Χ Ή Υ ΚΑΙ Ζ            Π
       ____________________________________________
          Α       Α     Α           Α                   Α               Ψ
          Α       Α     Ψ           Ψ                   Α               Ψ
          Α       Ψ     Α           Ψ                   Α               Ψ
          Α       Ψ     Ψ           Ψ                   Α               Ψ
          Ψ       Α     Α           Α                   Α               Ψ
          Ψ       Α     Ψ           Ψ                   Ψ               Α
          Ψ       Ψ     Α           Ψ                   Ψ               Α
          Ψ       Ψ     Ψ           Ψ                   Ψ               Α

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Πίνακας δεδομένων-ζητουμένων

Σε ένα χωριό, το 30% των κατοίκων είναι άνδρες, το 45% είναι
γυναίκες και το 25% είναι παιδιά. Αν το πλήθος των γυναικών
είναι κατά 540 μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών και το
πλήθος των παιδιών είναι κατά 180 μικρότερο από αυτό των
ανδρών, να βρείτε το πλήθος των ανδρών, των γυναικών, των
παιδιών και το συνολικό πλήθος των κατοίκων του παραπάνω
χωριού.
Α) Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων-ζητουμένων
Β) Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα.

Λύση

Α)
      Δεδομένα     * Το 30% των κατοίκων είναι άνδρες
                           * Το 45% των κατοίκων είναι γυναίκες
                           * Το 25% των κατοίκων είναι παιδιά
                           * Το πλήθος των γυναικών είναι κατά
                              540 μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών
                           * Το πλήθος των παιδιών είναι κατά 180
                              μικρότερο από αυτό των ανδρών
   
      Ζητούμενα   * Το πλήθος των ανδρών
                           * Το πλήθος των γυναικών
                           * Το πλήθος των παιδιών
                           * Το συνολικό πλήθος όλων των κατοίκων

Β)  Ας συμβολίσουμε με
           Σύνολο : το συνολικό πλήθος των κατοίκων
           Παιδιά : το πλήθος των παιδιών
           Γυναίκες : το πλήθος των γυναικών  
           Άνδρες : το πλήθος των ανδρών
     Ισχύουν οι σχέσεις:
              Παιδιά = Άνδρες-180
              Γυναίκες = Άνδρες+540
              Άνδρες+Γυναίκες+Παιδιά = Σύνολο
              Άνδρες = Σύνολο*30/100
              Γυναίκες = Σύνολο*45/100
              Παιδιά = Σύνολο*25/100
       

Σαφήνεια διατύπωσης

Επιλύστε την εξίσωση 5Χ+12 = 0. Είναι το παραπάνω
πρόβλημα διατυπωμένο με σαφήνεια και ακρίβεια;

Απάντηση

'Οχι, γιατί λείπει το πεδίο ορισμού της εξίσωσης.
Για παράδειγμα στο Ν είναι αδύνατη ενώ στο R
έχει λύση -12/5.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το πρόγραμμα είναι ένας _________ διατυπωμένος
    σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Το πρόβλημα που δεν γνωρίζουμε ούτε αν λύνεται
    ούτε αν δε λύνεται χαρακτηρίζεται _______.
3. Μια γλώσσα ______ γενιάς δεν απαιτεί ιδιαίτερες
    γνώσεις προγραμματισμού.
4. Το υποπρόγραμμα επιτελεί ένα _______ έργο.
5. Τα στοιχεία των πινάκων είναι _______ τύπου.

Απαντήσεις

1. αλγόριθμος
2. ανοικτό
3. 4ης
4. αυτόνομο
5. ίδιου


Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Ένα από τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των
    προβλημάτων είναι και το κόστος της επίλυσης
    που επιζητούν.
2. Μια μέθοδος αναζήτησης σε μη ταξινομημένο
    πίνακα είναι η σειριακή ή γραμμωτή μέθοδος.
3. Μια μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ έχει ένα μοναδικό
    όνομα και μεταβλητό τύπο δεδομένων.
4. Η αρχή και το τέλος σε ένα λογικό διάγραμμα
    παριστάνεται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο.
5. Η ιεραρχική σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης
    προβλήματος σε υποπροβλήματα, από κάτω
    προς τα πάνω.Απαντήσεις

1. Ένα από τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των
    προβλημάτων είναι και το είδος της επίλυσης
    που επιζητούν.
2. Μια μέθοδος αναζήτησης σε μη ταξινομημένο
    πίνακα είναι η σειριακή ή γραμμική μέθοδος.
3. Μια μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ έχει ένα μοναδικό
    όνομα και μοναδικό τύπο δεδομένων.
4. Η αρχή και το τέλος σε ένα λογικό διάγραμμα
    παριστάνεται με μια έλλειψη.
5. Η ιεραρχική σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης
    προβλήματος σε υποπροβλήματα, από πάνω
    προς τα κάτω.


Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίλυση ενός
    προβλήματος είναι η οριοθέτηση του χώρου του.
2. Ένα αδόμητο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι
    επιλύσιμο.
3. Το πρόβλημα του έτους 2000 είχε να κάνει με τον
    τρόπο αποθήκευσης της ημερομηνίας στη μνήμη
    των παλαιών υπολογιστών.
4.  Ο υπολογιστής δρα επικουρικά στην ανθρώπινη
     δραστηριότητα.
5.  Η βασική πράξη που μπορεί να κάνει ο υπολογιστής
    και στην οποία στηρίζονται όλες οι άλλες πράξεις
    είναι ο πολλαπλασιασμός.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ