Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Πίνακας δεδομένων-ζητουμένων

Σε ένα χωριό, το 30% των κατοίκων είναι άνδρες, το 45% είναι
γυναίκες και το 25% είναι παιδιά. Αν το πλήθος των γυναικών
είναι κατά 540 μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών και το
πλήθος των παιδιών είναι κατά 180 μικρότερο από αυτό των
ανδρών, να βρείτε το πλήθος των ανδρών, των γυναικών, των
παιδιών και το συνολικό πλήθος των κατοίκων του παραπάνω
χωριού.
Α) Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων-ζητουμένων
Β) Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα.

Λύση

Α)
      Δεδομένα     * Το 30% των κατοίκων είναι άνδρες
                           * Το 45% των κατοίκων είναι γυναίκες
                           * Το 25% των κατοίκων είναι παιδιά
                           * Το πλήθος των γυναικών είναι κατά
                              540 μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών
                           * Το πλήθος των παιδιών είναι κατά 180
                              μικρότερο από αυτό των ανδρών
   
      Ζητούμενα   * Το πλήθος των ανδρών
                           * Το πλήθος των γυναικών
                           * Το πλήθος των παιδιών
                           * Το συνολικό πλήθος όλων των κατοίκων

Β)  Ας συμβολίσουμε με
           Σύνολο : το συνολικό πλήθος των κατοίκων
           Παιδιά : το πλήθος των παιδιών
           Γυναίκες : το πλήθος των γυναικών  
           Άνδρες : το πλήθος των ανδρών
     Ισχύουν οι σχέσεις:
              Παιδιά = Άνδρες-180
              Γυναίκες = Άνδρες+540
              Άνδρες+Γυναίκες+Παιδιά = Σύνολο
              Άνδρες = Σύνολο*30/100
              Γυναίκες = Σύνολο*45/100
              Παιδιά = Σύνολο*25/100
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου