Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Συγγραφή διαδικασίας


Συγγραφή συνάρτησης


Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για τα υποπρογράμματα
1. Πρέπει να έχουν μεγάλο μέγεθος.
2. Πρέπει να έχουν μικρό μέγεθος.
3. Είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
4. Μπορούν να καλούν και το κύριο πρόγραμμα.
5. Ενεργοποιούνται με μια ειδική εντολή.
6. Έχουν μια μόνο είσοδο και μια έξοδο.
7. Εκτελούν ένα αυτόνομο έργο.
8. Υπολογίζουν και επιστρέφουν τουλάχιστον
     ένα αποτέλεσμα.
9. Γράφονται πριν από το κύριο πρόγραμμα.
10. Μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε
      λειτουργία.

Απαντήσεις

2, 3, 6, 7

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρώτη εντολή
    ενός προγράμματος.
2. Ένα πρόγραμμα με σχόλια εκτελείται πιο
    γρήγορα από το ίδιο πρόγραμμα χωρίς
    σχόλια.
3. Η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ είναι δεσμευμένη
    στη ΓΛΩΣΣΑ.
4. Αν ΠΠ συμβολική σταθερά, η εντολή
        ΓΡΑΨΕ ΠΠ
    δεν μπορεί να εκτελεστεί.
5. Αν Α[80] ακέραιος πίνακας που περιέχει
    τιμές από το 1 έως και το 80, η εντολή
        ΔΙΑΒΑΣΕ Α[Α[3]]
    μπορεί να προκαλέσει τη βίαιη διακοπή
    της εκτέλεσης του προγράμματος.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. ΛΣυγγραφή συνάρτησης


Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Μέγιστο - ελάχιστοΜετρητές ιδιότητας - ποσοστά


Επαναδιατύπωση συνθηκών με περιορισμούς


Έλεγχος ορθότητας εντολών εκχώρησης


Εντολές εκχώρησης


Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η δομή ενός προβλήματος αποτυπώνεται κατά το
   στάδιο της _________.
2. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου ________ το κόστος
    παραγωγής των προγραμμάτων.
3. Η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι _______ στη ΓΛΩΣΣΑ.
4. Ένας αλγόριθμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια
     εντολή ________.
5. Τα υποπρογράμματα πρέπει να είναι ___________
    μεταξύ τους.

Απαντήσεις

1. ανάλυσης
2. μείωσαν
3. δεσμευμένη
4. εξόδου
5. ανεξάρτητα


Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την επεξεργασία των
δεδομένων
1. Περιλαμβάνει τουλάχιστον μια αριθμητική πράξη.
2. Μπορεί να περιλαμβάνει συγκρίσεις.
3. Εφαρμόζεται πάνω σε δεδομένα.
4. Μπορεί να γίνει από τον υπολογιστή ή τον ανθρώπινο
    εγκέφαλο.
5. Δέχεται ως είσοδο πληροφορίες.
6. Δίνει ως αποτέλεσμα άλλα δεδομένα.

Απαντήσεις

2, 3, 4

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Πίνακας αντιστοίχησης

Αντιστοιχήστε τα προβλήματα της ομάδας Α
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (ομάδα Β)
Ομάδα Α
1. Υπολογισμός όγκου κυλίνδρου.
2. Η κρίση στην ευρωζώνη.
3. Η προβολή ψηφιακού τηλεοπτικού προγράμματος
    από τηλεόραση παλιάς τεχνολογίας, χωρίς τη
    χρήση αποκωδικοποιητή.
4. Υπολογισμός συνολικού κόστους προμήθειας
     αγαθών από κατάστημα.
5. Κίνηση ενός βενζινοκίνητου οχήματος χωρίς
    βενζίνη

Ομάδα Β
α. Επιλύσιμα
β. Ανοικτά
γ. Άλυτα

Απαντήσεις

1. α
2. β
3. γ
4. α
5. γ   

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Η ανάλυση είναι ένα από τα στάδια αντιμετώπισης
    ενός προβλήματος.
2. Η σαφήνεια στη διατύπωση είναι πρωταρχικός
    παράγοντας για την κατανόηση ενός προβλήματος.
3. Η καθοριστικότητα είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων.
4. Η δομή επιλογής είναι μια αλγοριθμική συνιστώσα.
5. Το αποτέλεσμα της πράξης mod είναι πάντοτε
    μικρότερο ή ίσο του 1.Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ


Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Διατύπωση περιορισμών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ
1. Χ = 10 ή 20 ή 30
2. Το Υ είναι διάφορο του 5 και του 100
3. Το Ζ είναι πολλαπλάσιο του 6 αλλά όχι του 8
4. Το Μ είναι περιττός και αρνητικός
5. Το Ν είναι θετικός ακέραιος στο διάστημα
    [19, 28].

Απαντήσεις

1. (Χ = 10) Ή (Χ = 20) Ή (Χ = 30)
2. (Υ < > 5) ΚΑΙ (Υ < > 100)
3. (Ζ mod 6 = 0) KAI (Z mod 8 < > 0)
4. (M mod 2 = 1) KAI (M < 0)
5. (A_M(N) = N) KAI (N  >= 19) KAI (N <= 28)