Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  Το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του θετικού
     ακεραίου Ν με το 4 είναι μικρότερο ή ίσο του ____.
2.  Μια συνάρτηση που ελέγχει αν κάτι ισχύει ή όχι
     είναι ________ τύπου.
3. Η διαδικασία μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο
    των _________ παραμέτρων, εφόσον αυτές είναι
    μεταβλητές.
4. Στην εντολή ________ η μεταβλητή και η
    έκφραση πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.
5. Η σειριακή αναζήτηση είναι λιγότερα
    αποδοτική μέθοδος από τη ______ αναζήτηση.

Απαντήσεις

1. 3
2. λογικού
3. πραγματικών
4. εκχώρησης
5. δυαδική


Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος;
1. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπερτερεί σε ποιότητα σε
    σχέση με τον υπολογιστή.
2. Τα λογικά λάθη καθιστούν το πρόγραμμα
    μη εκτελέσιμο.
3. Μέσα σε μια διαδικασία δεν μπορούμε να
    χρησιμοποιήσουμε τις εντολές ΔΙΑΒΑΣΕ και
    ΓΡΑΨΕ.
4. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να έχει συμβολικές
    σταθερές.
5. Όλες οι εντολές ενός  προγράμματος περικλείονται
    ανἀμεσα στις δεσμευμένες λέξεις ΑΡΧΗ και
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ 

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ποιά είναι η τελική τιμή;


Προσδιορίστε το περιεχόμενο του πίνακα


Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
1. Οι πίνακες περιορίζουν τις _______ του προγράμματος.
2. _______ παράμετροι είναι οι παράμετροι που δίνονται
    κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος.
3. Για να προσδιορίσουμε το στοιχείο ενός τρισδιάστατου
    πίνακα απαιτούνται τρεις _____.
4. Κάθε δυσδιάστατος πίνακας μπορεί να θεωρηθεί ως
    μονοδιάστατος πίνακας που τα στοιχεία του είναι
    __________ πίνακες
5. Ένας ατέρμων βρόχος παραβιάζει το κριτήριο της
    _________,Απαντήσεις

1. δυνατότητες
2. Πραγματικές
3. δείκτες
4. μονοδιάστατοι
5. περατότητας
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο λογικός τελεστής DIV έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα
    από τον τελεστή -.
2. Η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναμεί με
   πολλαπλασιασμό με το 4.
3. Ένα άλυτο πρόβλημα αποκλείεται να είναι και αδόμητο.
4. Κάθε υποπρόγραμμα έχει ακριβώς μια είσοδο και
    ακριβώς μια έξοδο.
5. Το μέγεθος της μνήμης ενός πίνακα καθορίζεται κατά
    τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ