Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες. Επαναδιατυπώστε τις
με ορθό τρόπο.
1. Αν Μ < N τότε Μ mod N = 0
2. Το διάγραμμα ροής ενός αλγόριθμου ξεκινά με ένα κύκλο.
3. Η εντολή Ενάλλαξε αντιμεταθέτει το περιεχόμενο δύο μεταβλητών.
4. Η εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη είναι ένα παράδειγμα
    προβλήματος απόφασης.
5. Η γλώσσα JAVA είναι ιδανική για την εισαγωγή στον προγραμματισμό
    μικρών μαθητών.

Απαντήσεις

1. Αν Μ < N τότε Μ mod N = Μ
2. Το διάγραμμα ροής ενός αλγόριθμου ξεκινά με μια έλλειψη.
3. Η εντολή Αντιμετάθεσε αντιμεταθέτει το περιεχόμενο δύο
    μεταβλητών.
4. Η εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη είναι ένα παράδειγμα
    προβλήματος βελτιστοποίησης.
5. Η γλώσσα LOGO είναι ιδανική για την εισαγωγή στον
    προγραμματισμό μικρών μαθητών. 

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο μέσος όρος ύψους των μαθητών μιας τάξης είναι
    πραγματικού τύπου.
2. Ο λογικός τύπος περιλαμβάνει τις τιμές ΑΛΗΘΗΣ και
    ΨΕΥΔΗΣ.
3. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε
    λειτουργία.
4. Μια διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσα από
    μια εντολή ΓΡΑΨΕ.
5. Στατικές δομές + Δυναμικές δομές = Προγράμματα

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΛΣάββατο, 26 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας

1) Πότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πίνακα για την
    επεξεργασία κάποιων τιμών εισόδου ;

Απάντηση

Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πίνακα όταν δεν
γνωρίζουμε ούτε το ακριβές πλήθος ούτε το ανώτερο
δυνατό πλήθος των τιμών εισόδου.

2) Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν για μια συνάρτηση;

Απάντηση

* Πρέπει να υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα.
* Μέσα στο σύνολο των εντολών της δεν περιλαμβάνονται
   εντολές εισόδου - εξόδου (ΔΙΑΒΑΣΕ, ΓΡΑΨΕ)
* Πρέπει να υπάρχει μια μόνο εντολή εκχώρησης στο
   όνομα της συνάρτησης. Αν ο υπολογισμός απαιτεί
   τη χρήση κάποιας επανάληψης ή περισσότερων από
   μιας εντολών εκχώρησης, χρησιμοποιούμε μια
   βοηθητική μεταβλητή και στο τέλος εκχωρούμε
   το περιεχόμενό της στο όνομα της συνάρτησης.

3) Ποιες λειτουργίες επί των δομών δεδομένων δεν
    μπορούν να γίνουν σε ένα πίνακα και γιατί;

Απάντηση

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η διαγραφή. Ο πίνακας
είναι μια στατική δομή δεδομένων και το πλήθος
των κόμβων (στοιχείων) της δεν μπορεί ούτε να
αυξηθεί ούτε να ελαττωθεί.

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει το
παρακάτω  σύνολο εντολών και γιατί;
     Αλγόριθμος ΕΛ
     Διάβασε Χ
     Όσο Χ <= 100 επανάλαβε
          Εμφάνισε (Χ+3)/(Χ-31)
          Διάβασε Χ
     Τέλος_επανάληψης
     Εμφάνισε Υ+Χ
     Τέλος ΕΛ

Απάντηση

Καθοριστικότητα, γιατί αν Χ = 31 η παράσταση (Χ+3)/(Χ-31)
δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Είσοδος, γιατί η μεταβλητή Υ δεν έχει πάρει τιμή από πουθενά.

Ποια είναι η τελική τιμή;

Θεωρήστε ένα ακέραιο πίνακα Α[12, 3] που περιέχει
περιττές τιμές. Πόσες φορές θα τυπωθεί η
λέξη 'τεστ' μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών;
       Για κ από 100 μέχρι (Α[1,2]+Α[2,1]) mod 2  με_βήμα -1
             Εμφάνισε 'τεστ'
       Τέλος_επανάληψης

Απάντηση

 Αφού όλες οι τιμές του Α είναι περιττές, το άθροισμα
 Α[1,2]+Α[2,1] θα είναι άρτιο και κατά συνέπεια
      (Α[1,2]+Α[2,1]) mod 2  = 0
 Άρα η λέξη 'τεστ' θα εμφανιστεί:
      (0-100) div (-1) + 1 = 100 div 1 + 1 = 100+1 = 101 φορές

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με  σωστό τρόπο
1. Τα προβλήματα διακρίνονται σε δομημένα, ημιδομημένα
    και αδόμητα, με κριτήριο το βαθμό δόμησης των λύσεων
    τους.
2. Οποτεδήποτε καλείται ένα υποπρόγραμμα, η διεύθυνση
    επιστροφής του απωθείται από τη στοίβα χρόνου
    εκτέλεσης.
3. Σ' ένα διάγραμμα ροής, η εντολή εκχώρησης
    παριστάνεται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο.
4. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν
    διάσπαρτες θέσεις της κύριας μνήμης του υπολογιστή.
5. Τα προγράμματα σε γλώσσα BASIC εκτελούνται με τη
    βοήθεια συμβολομεταφραστή.Απαντήσεις

1. Τα επιλύσιμα προβλήματα διακρίνονται σε δομημένα,
    ημιδομημένα  και αδόμητα, με κριτήριο το βαθμό δόμησης
    των λύσεων τους.
2. Οποτεδήποτε καλείται ένα υποπρόγραμμα, η διεύθυνση
    επιστροφής του ωθείται στη  στοίβα χρόνου
    εκτέλεσης.
3. Σ' ένα διάγραμμα ροής, η εντολή εκχώρησης
    παριστάνεται με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
4. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν
    συνεχόμενες θέσεις της κύριας μνήμης του υπολογιστή.
5. Τα προγράμματα σε γλώσσα BASIC εκτελούνται με τη
    βοήθεια διερμηνευτή.Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Η γλώσσα COBOL
    A. είναι γενικής χρήσης
    Β. χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία επιστημονικών
        εφαρμογών
    Γ. χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εμπορικών
        εφαρμογών
    Δ. είναι αντικειμενοστραφής

2. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα μονοδιάστατο
    πίνακα σ' ένα πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουμε
    Α. το ανώτερο δυνατό πλήθος των δεδομένων που
         θα επεξεργαστούμε
    Β. το ακριβές πλήθος των δεδομένων που
        θα επεξεργαστούμε
    Γ. τον τύπο των δεδομένων που θα επεξεργαστούμε
    Δ. την αρχιτεκτονική του υπολογιστή που θα
        χρησιμοποιήσουμε

3. Τα υποπρογράμματα
    Α. έχουν μία έξοδο και μία ή περισσότερες εισόδους
    Β. γράφονται πρώτα από το κύριο πρόγραμμα που
         τα καλεί
    Γ.  εξασφαλίζουν την ορθότητα και την αποδοτικότητα
         ενός προγράμματος
    Δ.  πρέπει να ανεξάρτητα μεταξύ τους

4. Τα προβλήματα
     Α. μπορεί να έχουν προφανή λύση
     Β. έχουν μία ή περισσότερες λύσεις
     Γ. λύνονται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
         υπολογιστή
     Δ. διατυπώνονται από το δημιουργό και
         επιλύονται από τον επιλυτή (εφόσον αυτό
         είναι δυνατό)

5. Αν μια λογική παράσταση περιλαμβάνει 4 λογικές
    μεταβλητές και μόνο λογικές πράξεις, οι δυνατοί
    συνδυασμοί τιμών του πίνακα αλήθειας είναι:
   Α. 4
   Β. 16
   Γ. 8
   Δ. 32

Απαντήσεις

1. Γ
2. Α
3. Δ
4. Δ
5. Β

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η γλώσσα μηχανής έχει υψηλή ___________.
2. Οι γλώσσες ____________ δίνουν τη δυνατότητα στο
    χρήστη να υποβάλλει ερωτήσεις στο σύστημα και
    να ανακτά τις πληροφορίες που χρειάζεται από
    μια βάση δεδομένων.
3. Μια παράμετρος είναι μια ειδική μορφή _______.
4. Ο αλγόριθμος ολοκληρώνει το έργο του μέσα σε
     _________ χρόνο.
5. Κάθε συνάρτηση μπορεί να μετατραπεί σε _________
    αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει.


Απαντήσεις

1. μεταφερσιμότητα
2. ερωταπαντήσεων
3. μεταβλητής
4. πεπερασμένο
5. διαδικασίαΑπλοποίηση

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών με
απλούστερο τρόπο, έτσι ώστε όμως το νέο
σύνολο εντολών να εμφανίζει τα ίδια αποτελέσματα.
      Για Μ από 4 μέχρι 8 με_βήμα 9
            Για Ν από 5 μέχρι 2 με_βήμα -6
                Για Ξ από 12 μέχρι 25 με_βήμα 18
                     Εμφάνισε Μ+Ν+Ξ
                Τέλος_επανάληψης
            Τέλος_επανάληψης
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε Μ+Ν+Ξ

Λύση

      Εμφάνισε 4+5+12
      Εμφάνισε 30-1+13
      

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Τα προγράμματα σε γλώσσα μηχανής έχουν υψηλή
    μεταφερσιμότητα.
2. Η σταθερά ΑΛΗΘΗΣ είναι αλφαριθμητική.
3. Τα αρχεία εγγραφών είναι στατικές δομές δεδομένων
    της δευτερεύουσας μνήμης.
4. Οι συναρτήσεις ενεργοποιούνται με ειδική εντολή.
5. Οι διαδικασίες έχουν το δικό τους τμήμα δήλωσης
    συμβολικών σταθερών.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ