Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Η γλώσσα COBOL
    A. είναι γενικής χρήσης
    Β. χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία επιστημονικών
        εφαρμογών
    Γ. χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εμπορικών
        εφαρμογών
    Δ. είναι αντικειμενοστραφής

2. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα μονοδιάστατο
    πίνακα σ' ένα πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουμε
    Α. το ανώτερο δυνατό πλήθος των δεδομένων που
         θα επεξεργαστούμε
    Β. το ακριβές πλήθος των δεδομένων που
        θα επεξεργαστούμε
    Γ. τον τύπο των δεδομένων που θα επεξεργαστούμε
    Δ. την αρχιτεκτονική του υπολογιστή που θα
        χρησιμοποιήσουμε

3. Τα υποπρογράμματα
    Α. έχουν μία έξοδο και μία ή περισσότερες εισόδους
    Β. γράφονται πρώτα από το κύριο πρόγραμμα που
         τα καλεί
    Γ.  εξασφαλίζουν την ορθότητα και την αποδοτικότητα
         ενός προγράμματος
    Δ.  πρέπει να ανεξάρτητα μεταξύ τους

4. Τα προβλήματα
     Α. μπορεί να έχουν προφανή λύση
     Β. έχουν μία ή περισσότερες λύσεις
     Γ. λύνονται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού
         υπολογιστή
     Δ. διατυπώνονται από το δημιουργό και
         επιλύονται από τον επιλυτή (εφόσον αυτό
         είναι δυνατό)

5. Αν μια λογική παράσταση περιλαμβάνει 4 λογικές
    μεταβλητές και μόνο λογικές πράξεις, οι δυνατοί
    συνδυασμοί τιμών του πίνακα αλήθειας είναι:
   Α. 4
   Β. 16
   Γ. 8
   Δ. 32

Απαντήσεις

1. Γ
2. Α
3. Δ
4. Δ
5. Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου