Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Μια δική μας συνάρτηση
    Α. μπορεί να κληθεί μόνο μέσα από μια εντολή εκχώρησης
    Β. μπορεί να κληθεί με τη βοήθεια της εντολής ΚΑΛΕΣΕ
    Γ. μπορεί να κληθεί μόνο μέσα από μια εντολή ΓΡΑΨΕ
    Δ. μπορεί να κληθεί μέσα από το κύριο πρόγραμμα ή κάποιο
         άλλο υποπρόγραμμα.

2. Μια διαδικασία
    Α. μπορεί να κάνει πιο περιορισμένες λειτουργίες από ένα
         πρόγραμμα
    Β. περιέχει τουλάχιστον μια εντολή εισόδου ή εξόδου
    Γ. μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη βοήθειας της εντολής
        ΚΑΛΕΣΕ
    Δ. δεν μπορεί να πάρει ως παράμετρό της έναν πίνακα

3. Στην ουρά
     Α. υπάρχουν τρεις δείκτες
     Β. η εισαγωγή και η εξαγωγή των στοιχείων
          γίνεται με την πολιτική εξυπηρέτησης LIPO
     Γ.  υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει στην κορυφή
          της
     Δ. ακολουθείται η πιο δίκαια πολιτική εξυπηρέτησης

4.  Μια μεταβλητή στη ΓΛΩΣΣΑ
     Α. αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη θέση της κύριας
          μνήμης
     Β. βρίσκεται αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο
     Γ. μπορεί να περιέχει μόνο αριθμό ή κείμενο
     Δ. δε χρειάζεται να δηλωθεί πουθενά

5. Ένας ρόμβος (σ' ένα λογικό διάγραμμα)
     Α. έχει δύο εξόδους για απάντηση
     Β. έχει δύο ή περισσότερες εξόδους για απάντηση
     Γ. αντιπροσωπεύει μια εντολή εισόδου
     Δ. χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον τερματισμό
          του αλγορίθμου

Απαντήσεις

1. Δ
2. Γ
3. Δ
4. Α
5. Β


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου