Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κυκλώστε τη σωστή επιλογή

1. Οι πίνακες
     Α. κάνουν εξοικονόμηση μνήμης
     Β. είναι δυναμικές δομές δεδομένων
     Γ. χρησιμοποιούνται σπάνια
     Δ. παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης δοσμένου
         πλήθους δεδομένων (ίδιου τύπου)

2. Τα υποπρογράμματα
    Α. εξαρτώνται άμεσα από το κύριο πρόγραμμα που τα
         καλεί
    Β. καθιστούν την εκτέλεση του προγράμματος πιο
        γρήγορη
    Γ. έχουν ακριβώς μια είσοδο και μια έξοδο
    Δ. αποφεύγονται στον τμηματικό προγραμματισμό

3. Η Όσο..επανάλαβε
    Α. ολοκληρώνεται με τη δεσμευμένη λέξη Τέλος
    Β. είναι μια επαναληπτική δομή
    Γ. είναι ισχυρότερη από την Μέχρις_ότου
    Δ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο
         εγκυρότητας εισερχόμενων δεδομένων

4. Η εντολή εκχώρησης
    Α. είναι ένας από τους τρόπους που έχουμε στη
         διάθεσή μας για να αλλάξουμε το περιεχόμενο
         μιας μεταβλητής
    Β.  διατηρεί και το αρχικό περιεχόμενο της
          εμπλεκόμενης μεταβλητής σε μια άλλη
          θέση της κύριας μνήμης
    Γ.  παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης του
         περιεχομένου μιας μεταβλητής
    Δ.  συμβολίζεται με το ==

5.  Ένα ημιδομημένο πρόβλημα
     Α. μπορεί να είναι άλυτο
     Β. μπορεί να είναι ανοιχτό
     Γ. δεν μπορεί να είναι επιλύσιμο
     Δ. είναι σίγουρα επιλύσιμο

Απαντήσεις

1. Δ
2. Γ
3. Β
4. Α
5. Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου