Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κυκλώστε τη σωστή επιλογή

1. Ο καθορισμός απαιτήσεων
    α. είναι απαραίτητος σε ένα λογικό διάγραμμα
    β. περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των
        δεδομένων και των ζητουμένων σε ένα
        πρόβλημα
    γ. μπορεί να γίνει μόνο στα δομημένα
        προβλήματα
    δ. είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων

2. Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά
    α. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        θετικών αριθμών
    β. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        αρνητικών αριθμών
    γ. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        θετικών ακεραίων αριθμών
    δ. είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού
        αρνητικών ακεραίων αριθμών

3. Ο πίνακας
     α. καταλαμβάνει χώρο στη δευτερεύουσα μνήμη
     β. επεκτείνει τις δυνατότητες μιας γλώσσας
         προγραμματισμού
     γ. διατηρεί τα δεδομένα του για πάντα
     δ. είναι μια στατική δομή δεδομένων
   
4.  Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής
     α. είναι άμεσα εκτελέσιμο
     β. απαιτεί τη χρήση μεταφραστικού προγράμματος
         προκειμένου να εκτελεστεί
     γ. έχει υψηλή μεταφερσιμότητα
     δ. μπορεί εύκολα να διορθωθεί και να συντηρηθεί

5. Μια συνάρτηση
    α. δεν μπορεί να καλεί άλλη συνάρτηση
    β. δεν μπορεί να καλεί διαδικασία
    γ. επιστρέφει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα
    δ. έχει ένα συγκεκριμένο τύπο


Απαντήσεις

1. β
2. γ
3. δ
4. α
5. δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου