Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Διατύπωση συνθηκών στη ΓΛΩΣΣΑ

Διατυπώστε τις συνθήκες στη ΓΛΩΣΣΑ που περιγράφουν τους ακόλουθους περιορισμούς:
1) α = 10 ή 20 ή 30
2) Το β είναι πολλαπλάσιο του 5 και δεν υπερβαίνει το 75
3) Το γ είναι περιττό και τουλάχιστον 101
4) Το δ είναι ανάμεσα στο 6 και στο 28 (συμπεριλαμβανομένων των άκρων)
5) Το ζ είναι μικρότερο του 12 ή μεγαλύτερο του 120

Απαντήσεις

      1) (α = 10) Ή (α = 20) Ή (α = 30)
      2) (β mod 5 = 0) KAI (β <= 75)
      3) (γ mod 2 = 1) KAI (γ >= 101)
      4) (δ >= 6) ΚΑΙ (δ <= 28)
      5) (ζ < 12) Ή (ζ > 120)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου