Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Άσκηση : Βήμα-βήμα εκτέλεση εντολών (Μέχρις_ότου+Αν..τότε..αλλιώς_αν)

Τι εμφανίζει το παρακάτω σύνολο εντολών
    Α <-- 99
    Β <-- 21
    Γ <--  13
    Αρχή_επανάληψης
          Αν Α+Β > 100 τότε
                 Α <-- Α-20
                 Β <-- Β-10
          αλλιώς_αν Α > 75 τότε
                 Α <-- Α-9
                 Β <-- Β-7
          αλλιώς_αν  Α > 65 τότε
                 Α <-- Α-30
                 Β <-- 3*Β
           αλλιώς
                 Α <-- Α+2
                 Β <-- Β-1
           Τέλος_αν
           Γ <-- Γ+3
           Εμφάνισε Α, Β, Γ
    Μέχρις_ότου  Γ > 23
    Εμφάνισε Α+Β+Γ

Λύση

    Α = 99
    Β = 21
    Γ = 13
    1η επανάληψη
         Επειδή Α+Β > 100 = 99+21 > 100 = 120 > 100 = Αληθής
                Α = Α-20 = 99-20 = 79             
                Β = Β-10 = 21-10 = 11
         Γ = Γ+3 = 13+3 = 16
         Η Εμφάνισε τυπώνει:
              79       11       16
    2η επανάληψη
         Επειδή Α+Β > 100 = 79+11 > 100 = 90 > 100 = Ψευδής
         και  Α > 75 = 79 > 75 = Αληθής
                Α = Α-9 = 79-9 = 70
                Β = Β-7 = 11-7 = 4
         Γ = Γ+3 = 16+3 = 19
         Η Εμφάνισε τυπώνει:
              70       4        19
    3η επανάληψη
         Επειδή Α+Β > 100 = 70+4 > 100 = 74 > 100 = Ψευδής,
         Α > 75 = 70 > 75 = Ψευδής και
         Α > 65 = 70 > 65 = Αληθής
                Α = Α-30 = 70-30 = 40
                Β = 3*Β = 3*4 = 12
         Γ = Γ+3 = 19+3 = 22
         Η Εμφάνισε τυπώνει:
              40       12       22
    4η επανάληψη
         Επειδή Α+Β > 100 = 40+12 > 100 = 52 > 100 = Ψευδής,
         Α > 75 = 40 > 75 = Ψευδής και
         Α > 65 = 40 > 65 = Ψευδής
               Α = Α+2 = 40+2 = 42
               Β = Β-1 = 12-1 = 11
         Γ = Γ+3 = 22+3 = 25
         Η Εμφάνισε τυπώνει:
              42       11       25
    Η Μέχρις_ότου τερματίζεται, αφού Γ > 23 =25 > 23 = Αληθής.
    Επειδή Α+Β+Γ = 42+11+25 = 78, η Εμφάνισε τυπώνει : 78
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου