Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Θέματα θεωρίας που δεν έχουν ποτέ ζητηθεί σε Πανελλαδικές Εξετάσεις (μέχρι τώρα)

Παρακάτω καταγράφονται κάποιες ερωτήσεις θεωρίας που δεν έχουν διατυπωθεί ακόμα σε Πανελλαδικές Εξετάσεις (μέσα στις παρενθέσεις αναγράφεται η σελίδα ή  οι σελίδες του σχολικού βιβλίου που περιέχουν την απάντηση)
      
1) Με  ποιά μορφή πρέπει να διατυπώνεται ένα πρόβλημα; 
    (σελ. 5-6)
2) Ποιό είναι το συνηθέστερο μέσο διατύπωσης των 
    προβλημάτων; (σελ. 6)
3) Τι είναι ο χώρος ενός προβλήματος; (σελ. 7)
4) Διατυπώστε τους κανόνες της διαγραμματικής αναπαράστασης 
   για την αποτύπωση της δομής ενός προβλήματος. (σελ. 10)
5) Σύγκριση (σε ποιοτικό και ποσοστικό επίπεδο) ανάμεσα στον
     ανθρώπινο νού και στον υπολογιστή (σελ. 19)
6) Ποιές είναι οι σκοπιές από τις οποίες εξετάζει η Πληροφορική
     τους αλγορίθμους; (σελ. 27-28)
7) Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία της ολίσθησης; (σελ. 45)
8) Διατυπώστε τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά 
   (σελ. 48)
9) Από ποιές σκοπιές εξετάζει η Πληροφορική τα δεδομένα; 
    (σελ. 53-54)
10) Αναλύστε τη σημασία της εξίσωσης του Wirth : 
       Αλγόριθμοι + Δομές δεδομένων = Προγράμματα  
      (σελ. 65)
11) Γράψτε τον ορισμό της ταξινόμησης (σελ. 66)
12) Τι γνωρίζετε για τις δομές δεδομένων δευτερεύουσας 
      μνήμης; (σελ. 67)
13)  Ποιά στάδια περιλαμβάνει η επίλυση ενός προβλήματος 
       με τη βοήθεια του υπολογιστή; (σελ. 117)
14) Δώστε τους ορισμούς των εννοιών :  
      πρόγραμμα, 
      προγραμματιστής,
      γλώσσα προγραμματισμού   (σελ. 117)
15) Τι μπορούμε να πούμε για την εξέλιξη του υλικού των
       υπολογιστών; (σελ. 117)
16) Τι μπορούμε να πούμε για την εξέλιξη των γλωσσών 
       προγραμματισμού; (σελ. 118)
17) Τι είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής; (σελ. 118)
18) Πώς γινόταν ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής; 
      (σελ. 118)
19) Τι είναι ο οδηγούμενος από το γεγονός προγραμματισμός; 
      (σελ. 126)
20) Τι είναι ο οπτικός προγραμματισμός; (σελ. 126)
21) Τι γνωρίζετε για τις γλώσσες 4ης γενιάς; (σελ. 127-129)
22) Τι είναι οι αλγοριθμικές γλώσσες; (σελ. 128)
23) Τι γνωρίζετε για τις μη διαδικασιακές γλώσσες; (σελ. 128)
24) Τι γνωρίζετε για τις γλώσσες ειδικής χρήσης; (σελ. 128)
25) Ποιά είναι η καλύτερη γλώσσα προγραμματισμού; (σελ. 129)
26) Από πού εξαρτάται η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού 
      για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής; (σελ. 129)
27) Ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα στις φυσικές και στις 
       τεχνητές γλώσσες; (σελ. 131)
28) Τι γνωρίζετε για την ιεραρχική σχεδίαση; (σελ. 132)
29) Τι γνωρίζετε για την εντολή GOTO;
30) Τι γνωρίζετε για το δομημένο προγραμματισμό; (σελ. 135)
31) Τι είναι ο συντάκτης; (σελ, 140)
32) Τι περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο ένα προγραμματιστικό 
      περιβάλλον; (σελ. 140)
33) Ποιά είναι η γενική μορφή του τμήματος δήλωσης 
      συμβολικών σταθερών σε ένα πρόγραμμα; (σελ. 149)
34) Ποιά είναι η γενική μορφή του τμήματος δήλωσης 
      μεταβλητών σε ένα πρόγραμμα; (σελ. 151)
35) Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; (σελ. 206)
36) Ποιά είναι η γενική μορφή μιας συνάρτησης; (σελ. 213)
37) Ποιά είναι η γενική μορφή μιας διαδικασίας; (σελ. 214)
38) Τι γνωρίζετε για την εμβέλεια των ονομάτων στα 
      υποπρογράμματα; (σελ. 217)
39) Τι είναι η διεύθυνση επιστροφής ενός υποπρογράμματος;
      (σελ. 219)
40) Τι γνωρίζετε για τη στοίβα χρόνου εκτέλεσης; (σελ. 219)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου