Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Ερωτήσεις σωστού-λάθους (εφ' όλης της ύλης)

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ)
και ποιές λάθος;
    1. Το συνηθέστερο μέσο για τη διατύπωση των
        προβλημάτων είναι ο λόγος.
    2. Τα δεδομένα είναι το αποτέλεσμα της επεξερ-
        γασίας των δεδομένων.
    3. Η μεταφορά των δεδομένων προηγείται και
        έπεται της επεξεργασίας των δεδομένων στον
        υπολογιστή.
    4. Ένα αλγοριθμικό κριτήριο είναι και η περατότητα.
    5. Ο ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα μπορεί να έχει
        και μια μόνο έξοδο.
    6. Οι περιεχόμενες εντολές μιας εντολής Για μπορεί
        να μην εκτελεστούν καθόλου.
    7. Η λειτουργία της συγχώνευσης δεν μπορεί να γίνει
        στους πίνακες.
    8. Η σειριακή αναζήτηση μπορεί να εφαρμοστεί
        μόνο όταν ο πίνακας έχει πολύ μεγάλο μέγεθος.
    9. Οι κόμβοι των δυναμικών δομών δεδομένων
        καταλαμβάνουν συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
   10. Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής είναι μια
        ακολουθία από 0 και 1.
   11. Οι συμβολικές γλώσσες ήταν ανεξάρτητες από
        την αρχιτεκτονική του υπολογιστή.
   12. Η γλώσσα FORTRAN είναι ιδανική για επιστη-
        μονικές και μαθηματικές εφαρμογές.
   13. Δεν επιτρέπεται να αλλάξει το περιεχόμενο μιας
         συμβολικής σταθεράς.
   14. Η λέξη ΤΕΛΟΣΑΝ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
        ως όνομα μεταβλητής στη ΓΛΩΣΣΑ.
   15. Η συνάρτηση Α_Τ(Χ) υπολογίζει την απόλυτη
        τιμή του Χ.
   16. Ανάμεσα σε δύο λογικές μεταβλητές μπορούμε
        να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε συγκριτικό
        τελεστή.
   17. Δυο εντολές ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ που περιέ-
        χονται η μία μέσα στην άλλη αποκαλούνται
       εμφωλευμένα ΑΝ.
   18. Η είσοδος σε ένα βρόχο γίνεται πάντοτε από
        την αρχή του.
   19. Ο δείκτης των στοιχείων ενός μονοδιάστατου
        πίνακα είναι ακέραιου ή πραγματικού τύπου.
   20. Η δυαδική αναζήτηση είναι πολύ πιο γρήγορη
         μέθοδος από την αντίστοιχη σειριακή.
   21. Οι πίνακες απαιτούν δευτερεύουσα μνήμη.
   22. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μια
         τεχνική ανάλυσης προβλημάτων.
   23. Οι τυπικές και οι πραγματικές παράμετροι
         δεν μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα.
   24. Το αποτέλεσμα που υπολογίζει μια συνάρτηση
         επιστρέφει μέσω του ονόματός της.
   25.  Κάθε μεταβλητή μιας διαδικασίας αποτελεί και
         τυπική παράμετρό της.   


Απαντήσεις

    1. Σ
    2. Λ
    3. Σ
    4. Σ
    5. Λ
    6. Σ
    7. Λ
    8. Λ
    9. Σ
   10. Σ
   11. Λ
   12. Σ
   13. Σ
   14. Λ
   15. Σ
   16. Λ
   17. Σ
   18. Σ
   19. Λ
   20. Σ
   21. Λ
   22. Λ
   23. Λ
   24. Σ
   25. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου