Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Εκτέλεση φυσσαλίδας σε αλφαριθμητικό πίνακα

Δίνεται ο αλφαριθμητικός πίνακας Χ[6] με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
      'δύο'    'ένα'    'τρία'    'εκατό'    'πέντε'    'χίλια'
Εκτελέστε τη μέθοδο της φυσσαλίδας (ευθείας
ανταλλαγής) κατά φθίνουσα σειρά και παρουσιάστε
το περιεχόμενο του πίνακα σε κάθε "πέρασμα"

Λύση

     i = 2 (1ο πέρασμα)
          
          'χίλια'    'δύο'     'ένα'     'τρία'      'εκατό'      'πέντε'

     i = 3 (2ο πέρασμα)

          
          'χίλια'    'τρία'     'δύο'    'ένα'      'πέντε'       'εκατό'
  
     i = 4 (3ο πέρασμα)

          
          'χίλια'    'τρία'     'πέντε'    'δύο'      'ένα'       'εκατό'
     
      i = 5 (4ο πέρασμα)    
       
          'χίλια'    'τρία'     'πέντε'    'ένα'      'δύο'        'εκατό'

      i = 6 (5ο πέρασμα)

          
         'χίλια'    'τρία'     'πέντε'    'ένα'      'εκατό'       'δύο'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου