Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Άσκηση : Βήμα-βήμα εκτέλεση εντολών (με υποπρογράμματα)

Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραμμα;
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β
          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: γ
    ΑΡΧΗ
          α <-- 31
          β <-- Μ(α)
          ΚΑΛΕΣΕ Δ(α, β, γ)
          ΓΡΑΨΕ α, β, γ
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μ(Χ) : ΑΚΕΡΑΙΑ
    ΣΤΑΘΕΡΕΣ
           α = 20
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ
    ΑΡΧΗ
           Χ <-- Χ+α
           Μ <-- 3*Χ+2
    ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ


    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ(Χ, Υ, Ζ)
    ΣΤΑΘΕΡΕΣ
          β = 0.3
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ
           ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ζ
    ΑΡΧΗ
           Χ <-- Χ+4
           Ζ <-- (Χ-30)^2+(Υ-105)^2+β
           Υ <-- Υ-1
           ΓΡΑΨΕ Ζ, Υ, Χ
    ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Λύση

    α = 31
    Κλήση της Μ με Χ = α = 31
           Χ = Χ+α = 31+20 = 51
           Μ = 3*Χ+2 = 3*51+2 = 153+2 = 155
    β = Μ(α) = 155
    Κλήση της Δ με Χ = α = 31, Υ = β = 155, 
    Ζ = γ = απροσδιόριστο
           Χ = Χ+4 = 31+4 = 35
           Ζ = (Χ-30)^2+(Υ-105)^2+β =
                 (35-30)^2+(155-105)^2+0.3
                 5^2+50^2+0.3 = 25+2500+0.3 =
                 2525.3
           Υ =Υ-1 = 155-1 = 154
           Η ΓΡΑΨΕ Ζ, Υ, Χ εμφανίζει:
                 2525.3        154          35
    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι τελικές
    τιμές  των μεταβλητών είναι :
          α = Χ = 35, β = Υ = 154, γ = Ζ = 2525.3
    Η ΓΡΑΨΕ α, β, γ εμφανίζει:
          35         154        2525.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου