Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Ερωτήσεις σωστού λάθους που αφορούν την εντολή Για..από..μέχρι

Ας θεωρήσουμε την ακόλουθη  δομή επανάληψης :
     Για ζ από Τα μέχρι Τβ με_βήμα Χ
          Εντολές
     Τέλος_επανάληψης
Γράψτε τον αριθμό (1-6) της πρότασης και δίπλα το
γράμμα Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασμένη.
      1. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών εκτελείται
          τουλάχιστον μια φορά.
      2. Μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς το
         συνολικό πλήθος των επαναλήψεων.
      3. Το Χ πρέπει να είναι θετικό ή αρνητικό.
      4. Για να είναι σωστή η παραπάνω δομή
          επανάληψης θα πρέπει Τα <= Τβ.
      5. Οι Εντολές απαγορεύεται να αλλάζουν την τιμή
          του ζ.
      6. Μόλις ολοκληρωθεί η Για..από..μέχρι, η τιμή του
          ζ είναι μεγαλύτερη από Τβ.

Λύση

       1.   Λ
       2.   Σ
       3.   Σ
       4.   Λ
       5.   Σ
       6.   Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου