Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής εφ' όλης της ύλης

Γράψτε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-16) και δίπλα
το γράμμα (α-δ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

1. Με την έννοια καθορισμός απαιτήσεων εννοούμε
      α. τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων ενός
          προβλήματος
      β. τον επακριβή προσδιορισμό των ζητουμένων ενός
          προβλήματος
      γ. τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων και
         των ζητουμένων ενός προβλήματος
      δ. τον επακριβή προσδιορισμό των προδιαγραφών
          ενός προγράμματος

2. Μια επεξεργασία δεδομένων
     α. δεν μπορεί να περιλαμβάνει συγκρίσεις
     β. περιλαμβάνει πάντοτε αριθμητικές πράξεις
     γ. μπορεί να γίνει μόνο με  τη βοήθεια του υπολογιστή
     δ. δίνει ως αποτέλεσμα μια πληροφορία

3. Μια εντολή Για..από..μέχρι
    α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο
        εγκυρότητας δεδομένων
    β. εκτελείται τουλάχιστον μια φορά
    γ. μπορεί να αντικατασταθεί από μια Μέχρις_ότου
        που να επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα
    δ. έχει πάντα θετικό βήμα μεταβολής

4. Μια μεταβλητή
    α. έχει περιεχόμενο που μπορεί να αλλάζει όση
        ώρα εκτελείται ένας αλγόριθμος
    β. έχει μεταβλητό τύπο
    γ. είναι ένα όνομα που αντιπροσωπεύει μια σταθερή
        ποσότητα
    δ. δεν μπορεί να περιέχει αλφαριθμητική τιμή

5. Ένας πίνακας
    α. καταλαμβάνει ακαθόριστο κομμάτι της κύριας
        μνήμης του υπολογιστή
    β. αποτελείται από δοσμένο πλήθος ετερογενών
        κόμβων
    γ. αποθηκεύεται στη δευτερεύουσα μνήμη του
        υπολογιστή
    δ. έχει ένα και μοναδικό τύπο δεδομένων

6. Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται:
    α. όταν ο πίνακας είναι πολύ μεγάλος
    β. όταν ο πίνακας είναι πολύ μικρός
    γ. όταν ο πίνακας είναι ταξινομημένος
    δ. όταν ο πίνακας είναι ακεραίου τύπου

7. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου
    α. είναι πιο δύσχρηστες από τη γλώσσα μηχανής
    β. μείωσαν το κόστος και το χρόνο παραγωγής
        των προγραμμάτων
    γ. κυκλοφόρησαν πριν από τις συμβολικές
        γλώσσες
    δ. δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις προγραμμα-
        τισμού

8. Η γλώσσα LISP
    α. είναι ιδανική για την εισαγωγή στον προγραμ-
        ματισμό μικρών μαθητών
    β. είναι γλώσσα 4ης γενιάς
    γ. είναι ιδανική για την ανάπτυξη εφαρμογών
       τεχνητής νοημοσύνης
    δ. είναι μια γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη
        για κάθε τομέα εφαρμογών

9. Αν   λ, ρ ακεραίου τύπου και λ < ρ τότε ισχύει:
     α. λ div ρ = 0
     β. λ div ρ = λ
     γ. λ mod ρ = ρ
     δ. λ mod ρ =0

10. Η εντολή ΓΡΑΨΕ Α_Μ(-12.3) εμφανίζει:
     α. 12.3
     β. 12
     γ. -0.3
     δ. -12

11. Αν λ μεταβλητή λογικού τύπου, η εντολή 
         λ <-- 'Νίκος' < 'Καρύδης'
     α. έχει ένα συντακτικό λάθος
     β. έχει ένα λογικό λάθος
     γ. αποδίδει στη μεταβλητή λ την τιμή Ψευδής
     δ. αποδίδει στη μεταβλητή λ την τιμή Αληθής

12. Η εντολή Επίλεξε
     α. είναι δομή απλής επιλογής
     β. είναι δομή σύνθετης επιλογής
     γ. είναι δομή επανάληψης
     δ. είναι δομή πολλαπλής επιλογής

13. Ο πίνακας Ν[12, 6] έχει
     α. 18 κλειδιά
     β. 72 κλειδιά
     γ. 12 στήλες και 6 γραμμές
     δ. δύο κύριες διαγωνίους

14. Αν Ν[13, 111] πίνακας ακεραίου τύπου, Σ1 το άθροισμα
     όλων των γραμμών του και Σ2 το άθροισμα όλων των
     στηλών του, ισχύει η σχέση:
     α. Σ1 = Σ2
     β. Σ1 > Σ2
     γ. Σ1 < Σ2
     δ. Σ1 < > Σ2


15. Μια διαδικασία
     α. υπολογίζει και επιστρέφει τουλάχιστον ένα απο-
         τέλεσμα
     β. δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από
         μια εντολές εκχώρησης στο όνομά της
     γ. μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία
     δ. έχει μόνο παραμέτρους εισόδου

16. Μια συνάρτηση
      α. ενεργοποιείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ
      β. δεν μπορεί να κληθεί μέσα από μια άλλη
          συνάρτηση
      γ. επιστρέφει ακριβώς ένα αποτέλεσμα μέσω
          μιας ξεχωριστής παραμέτρου
      δ. μπορεί να μη δέχεται καθόλου παραμέ-
          τρους

Απάντηση

      1. γ
      2. δ
      3. γ
      4. α
      5. δ
      6. β
      7. β
      8. γ
      9. α
     10. δ  
     11. γ
     12. δ
     13. β
     14. α
     15. γ
     16. δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου