Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Άσκηση : Επεξεργασία δοσμένου πλήθους δεδομένων

Γράψτε αλγόριθμο που υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα
του πρώτου και του τελευταίου ψηφίου, για όλους τους τετρα-
ψήφιους ακέραιους αριθμούς από το 1234 μέχρι το 9287.

Λύση

      Αλγόριθμος Ψηφία
      Για λ από 1234 μέχρι 9287
           Πρώτο <-- λ div 1000
           Τελευταίο <--  ( (λ mod 1000) mod 100 ) mod 10
            σ <-- Πρώτο+Τελευταίο
            Εμφάνισε 'λ = ', λ, ' άθροισμα = ', σ
      Τέλος_επανάληψης
      Τέλος Ψηφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου