Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Συμπλήρωση κενών (χωρίς να δίνονται οι δυνατές επιλογές)

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις:
1. Για τη σωστή αντιμετώπιση ενός προβλήματος,
    βασική προϋπόθεση είναι η σωστή ________
    της διατύπωσής του εκ μέρους του επιλυτή.
2. Οι εντολές ενός αλγορίθμου εκτελούνται σε
    ___________ χρόνο.
3. Η έξοδος των αποτελεσμάτων σε ένα αλγόριθμο
    γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή Γράψε ή
    Εμφάνισε ή _____ .
4. Οι τελεστές διακρίνονται σε αριθμητικούς,
    συγκριτικούς και _______.
5. Σε μια αριθμητική ή λογική παράσταση, οι πράξεις
    ίδιας ________ εκτελούνται από τα αριστερά προς
    τα δεξιά.
6. Η συνάρτηση της ΓΛΩΣΣΑΣ _____ υπολογίζει το
    ημίτονο μιας γωνίας.
7. Η λέξη ΤΕΛΟΣ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
    όνομα μεταβλητής στη ΓΛΩΣΣΑ γιατί είναι _____.
8. Η ________ αναζήτηση εφαρμόζεται σε μη ταξινομημένους
    πίνακες.
9. Η μέθοδος της ταξινόμησης που επιλέγεται κατά περίπτωση
    εξαρτάται και από την αρχική ______ των στοιχείων του
    πίνακα.
10. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν ______ θέσεις
      στη μνήμη ενός υπολογιστή.
11. Οι _______ γλώσσες είναι στενά συνδεδεμένες με την
      αρχιτεκτονική του υπολογιστή.
12. Η γλώσσα VISUAL BASIC είναι ιδανική για _______
      προγραμματισμό.
13. Κάθε ________ εκτελεί ένα αυτόνομο έργο.
14. Τα υποπρογράμματα πρέπει να είναι ______ μεταξύ τους.
15. Ο μεταγλωττιστής διαχειρίζεται τις κλήσεις και τις
      επιστροφές των υποπρογραμμάτων με τη βοήθεια της
      _______ χρόνου εκτέλεσης.

Απάντηση

    1. ερμηνεία
    2. πεπερασμένο
    3. Εκτύπωσε
    4. λογικούς
    5. προτεραιότητας
    6. ΗΜ
    7. δεσμευμένη
    8. σειριακή
    9. διάταξη
   10. συνεχόμενες
   11. συμβολικές  
   12. οπτικό
   13. υποπρόγραμμα
   14. ανεξάρτητα
   15. στοίβας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου