Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Πίνακας αντιστοίχησης

Θεωρήστε δύο ακέραιες μεταβλητές Ν, Μ τέτοιες ώστε
το Μ να είναι πολλαπλάσιο του Ν και Ν < Μ.
Δίνονται ακόμη οι ακόλουθες αριθμητικές παραστάσεις
    1. Ν mod M
    2. N div M
    3. M mod N
    4. (2*Μ+7) mod 2
    5. (2*N+2) div 2
και οι παρακάτω ακέραιες τιμές:
    α. 1
    β. Ν
    γ. Μ
    δ. 0
    ε. 7
    στ. Ν+1
Γράψτε τον αριθμό της παράστασης (1-5) και δίπλα το
γράμμα (α-στ) του αποτελέσματός της.

Απάντηση

    1. β
    2. δ
    3. δ
    4. α
    5. στ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου