Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Ερωτήσεις σωστού-λάθους (κεφάλαια 2, 7)

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές
λάθος;
1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει και βοηθητικές μεταβλητές.
2. Σ' έναν αλγόριθμο πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουμε τον
    τύπο της κάθε μεταβλητής.
3. Η πράξη 14.2 div 2 δίνει ως αποτέλεσμα την τιμή 7.1
4. Ο τελεστής / δίνει πάντοτε αποτέλεσμα πραγματικού
    τύπου.
5. Μια μεταβλητή ακεραίου τύπου καταλαμβάνει 2 bytes
    στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
6. Η λογική πράξη Α ΚΑΙ Β δίνει αποτέλεσμα Ψευδής μόνο
    όταν τόσο το Α όσο και το Β έχουν την τιμή Ψευδής.
7. Η λογική πράξη Α Ή Β δίνει αποτέλεσμα Αληθής μόνο
    όταν τόσο το Α όσο και το Β έχουν την τιμή Αληθής.
8. Η συνάρτηση της ΓΛΩΣΣΑΣ Ε υπολογίζει την εφαπτομένη
    μιας γωνίας.
9. Ο λογικός τύπος δεδομένων περιλαμβάνει τις τιμές ΑΛΗΘΗΣ
    και ΨΕΥΔΗΣ.
10. Η δομή επιλογής είναι μια ομάδα εντολών που εκτελούνται
      ακριβώς μια φορά, σύμφωνα με τη σειρά που τις έχουμε
      γράψει.
11. Οι εντολές που περιέχονται μέσα σε μια δομή απλής επιλογής
      εκτελούνται 0 ή 1 φορές.
12. Η ομάδα εντολών μιας Αν..τότε μπορεί να περιλαμβάνει μια
      εντολή Επίλεξε.
13. Ισχύει ότι ΑΛΗΘΗΣ <= ΨΕΥΔΗΣ = ΑΛΗΘΗΣ
14. Ισχύει ότι 'ΒΕΛΟΣ' > 'ΓΕΩΡΓΟΣ' = ΨΕΥΔΗΣ
15. Το περιεχόμενο μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάξει με μια
       εντολή εκχώρησης ή μια εντολή ΓΡΑΨΕ.
16. Δε γνωρίζουμε ποιά είναι η τελευταία εντολή ενός αλγορίθμου
      ή ενός προγράμματος.
17. Η λέξη ΑΚΕΡΑΙΟΣ είναι δεσμευμένη λέξη της ΓΛΩΣΣΑΣ.


Απάντηση

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ
6. Λ
7. Λ
8. Λ
9. Σ
10. Λ
11. Σ
12. Σ
13. Λ
14. Σ
15. Λ
16. Σ
17. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου