Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις
1. Στα προβλήματα απόφασης αναζητούμε τη λύση που
    ικανοποιεί κατά το βέλτιστο βαθμό τα δεδομένα του
    προβλήματος.
2. Ο αριθμός των αριστερών παρενθέσεων σε μια αριθμητική
    παράσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό
    των δεξιών παρενθέσεων.
3. Μια μεταβλητή λογικού τύπου καταλαμβάνει 2 bytes στην
    κύρια μνήμη του υπολογιστή.
4. Προσπέλαση είναι μια λειτουργία επί των δομών δεδομένων
    η οποία προσπαθεί να εντοπίσει έναν ή περισσότερους
    κόμβους που ικανοποιούν κάποιο δοσμένο περιορισμό.
5. Η μέθοδος της φυσαλίδας περιλαμβάνει δύο εμφωλευμένα
    ΑΝ και μια εντολή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ.
6. Αν οι εντολές μια διαδικασία αλλάζουν την τιμή μιας
    τυπικής παραμέτρου, τότε μετά την ολοκλήρωση της
    κλήσης θα αλλάξει και η τιμή της αντίστοιχης πραγμα-
    τικής παραμέτρου.
7. Το σύνολο των εντολών μιας συνάρτησης περιλαμβάνει
    τουλάχιστον μια ΔΙΑΒΑΣΕ.

8. Σε ένα λογικό διάγραμμα ακολουθιακής δομής δεν 
    πρόκειται να συναντήσουμε ποτέ το γεωμετρικό 
    σχήμα της έλλειψης.


Λύση


1. Στα προβλήματα βελτιστοποίησης αναζητούμε τη λύση 
    που ικανοποιεί κατά το βέλτιστο βαθμό τα δεδομένα του
    προβλήματος.
2. Ο αριθμός των αριστερών παρενθέσεων σε μια αριθμητική
    παράσταση πρέπει να είναι ίσος ακριβώς με τον αριθμό
    των δεξιών παρενθέσεων.
3. Μια μεταβλητή λογικού τύπου καταλαμβάνει 1 byte στην
    κύρια μνήμη του υπολογιστή.
4. Αναζήτηση είναι μια λειτουργία επί των δομών δεδομένων
    η οποία προσπαθεί να εντοπίσει έναν ή περισσότερους 
    κόμβους που ικανοποιούν κάποιο δοσμένο περιορισμό.
5. Η μέθοδος της φυσαλίδας περιλαμβάνει δύο εμφωλευμένα
    ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ και μια εντολή ΑΝ..ΤΟΤΕ.
6. Αν οι εντολές μια διαδικασία αλλάζουν την τιμή μιας
    τυπικής παραμέτρου, τότε μετά την ολοκλήρωση της
    κλήσης θα αλλάξει και η τιμή της αντίστοιχης πραγμα-
    τικής παραμέτρου, εφόσον η τελευταία είναι μεταβλητή.

7. Το σύνολο των εντολών μιας συνάρτησης περιλαμβάνει
    τουλάχιστον μια εντολή εκχώρησης.
8. Σε ένα λογικό διάγραμμα ακολουθιακής δομής δεν 
    πρόκειται να συναντήσουμε ποτέ το γεωμετρικό 
    σχήμα του ρόμβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου