Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Η δομή πολλαπλής επιλογής Αν..τότε..αλλιώς_αν
    α. χρησιμοποιείται σπάνια
    β. χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ένα μόνο ενδεχόμενο
    γ. μπορεί να αντικατασταθεί από εμφωλευμένες
        Αν..τότε..αλλιώς που να επιφέρουν το ίδιο
        αλγοριθμικό αποτέλεσμα
    δ. μπορεί να αντικατασταθεί από μια ακολουθιακή
        δομή που να επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό
        αποτέλεσμα.

2. Η Αν..τότε είναι δομή
    α. απλής επιλογής
    β. σύνθετης επιλογής
    γ. πολλαπλής επιλογής
    δ. εμφωλευμένης επιλογής

3. Οι συμβολικές σταθερές
    α. είναι ονόματα που αντιπροσωπεύουν σταθερές
        ποσότητες
    β. είναι υποχρεωτικές σε κάθε πρόγραμμα
    γ. είναι υποχρεωτικές σε κάθε αλγόριθμο
    δ. είναι δύσχρηστες και δημιουργούν μεγάλα προ-
        βλήματα στον προγραμματισμό

4. Αν Α, Β λογικές μεταβλητές ισχύει η σχέση
    α. ΟΧΙ Ή Β) = ΟΧΙ Α Ή ΟΧΙ Β
    β. ΟΧΙ ΚΑΙ Β) = ΟΧΙ Α Ή ΟΧΙ Β
    γ. ΟΧΙ ΚΑΙ Β) = ΟΧΙ Α ΚΑΙ ΟΧΙ Β
    δ. ΟΧΙ Ή Β) = ΟΧΙ(ΟΧΙ Α ΚΑΙ ΟΧΙ Β)

5. Αν η αρχική και η τελική τιμή ενός προϊόντος που
    αγοράσατε με δόσεις ήταν Αρχ και Τελ αντίστοιχα
    (θεωρείστε ότι Αρχ < Τελ), για να υπολογίσετε το
    ποσοστό ΠΟΣ με το οποίο επιβαρυνθήκατε επί της
    αρχικής τιμής, πρέπει να κάνετε την ακόλουθη
    εντολή εκχώρησης
    α. ΠΟΣ <-- 100*(Τελ-Αρχ)/Τελ
    β. ΠΟΣ <-- 100*Αρχ/(Τελ-Αρχ)
    γ. ΠΟΣ <-- 100*Τελ/(Τελ-Αρχ)
    δ. ΠΟΣ <-- 100*(Τελ-Αρχ)/Αρχ

Απάντηση

    1. γ
    2. α
    3. α
    4. β
    5. δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου