Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η δομή ακολουθίας είναι μια από τις τρεις αλγοριθμικές
    ________.
2. Η ______ είναι το γεωμετρικό σχήμα με το οποίο ξεκινά
    και τελειώνει ένα διάγραμμα ροής.
3. Η μεταβλητή ενός προγράμματος καταλαμβάνει συγκεκριμένο
    χώρο στη _____ του υπολογιστή.
4. Όταν το βήμα μεταβολής σε μια εντολή Για..από..μέχρι είναι
    1, τότε ________.
5. Δύο ή περισσότερες δομές επανάληψης που περιέχονται η μία
    μέσα στην άλλη αποκαλούνται ________ δομές επανάληψης.
6. Για να εμφανίσουμε το 3ο στοιχείο του πίνακα Α[230] γράφουμε
    την εντολή ________.

Απάντηση

1. συνιστώσες
2. έλλειψη
3. μνήμη
4. παραλείπεται
5. εμφωλευμένες
6. Εμφάνισε Α[3]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου