Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Βρείτε τη σωστή επιλογή
1.  Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά
     α. περιλαμβάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις
     β. περιλαμβάνει μόνο διαιρέσεις
     γ. περιλαμβάνει προσθέσεις, διπλασιασμούς και
         υποδιπλασιασμούς
     δ. περιλαμβάνει και υψώσεις σε δύναμη

2. Ποιά από τις παρακάτω  είναι σκοπιά από την οποία
    η Πληροφορική μελετάει τους αλγορίθμους
    α. Υλικού
    β. Λογισμικού
    γ. Τεχνητής νοημοσύνης
    δ. Εμπορευσιμότητας

3. Το πρόβλημα υπολογισμού της περιμέτρου ενός
     ορθογώνιου παραλληλογράμμου είναι:
    α. ανοικτό
    β. επιλύσιμο
    γ. απόφασης
    δ. βελτιστοποίησης

4. Αν ο πίνακας Α[67] είναι ταξινομημένος
    α. το μικρότερο στοιχείο του είναι το Α[1] και το
        μεγαλύτερο το Α[67]
    β. το μικρότερο στοιχείο του είναι το Α[67] και το
        μεγαλύτερο το Α[1]
    γ. το μικρότερο στοιχείο είναι το Α[1] ή το Α[67]
    δ. δεν υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο

5. Η συνάρτηση που δέχεται ως παραμέτρους τα μήκη
    α, β των πλευρών ορθογωνίου τριγώνου και υπολογίζει
    το μήκος της υποτείνουσάς του, είναι τύπου:
    α. ΑΚΕΡΑΙΑ
    β. ΛΟΓΙΚΗ
    γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
    δ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Απάντηση

     1. γ
     2. α
     3. β
     4. γ
     5. δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου