Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Ερωτήσεις σωστού-λάθους (εφ' όλης της ύλης)

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και
ποιές λάθος (Λ)
1. Το περιεχόμενο της πραγματικής μεταβλητής Υ είναι
     ακέραιο μόνο όταν Α_Μ(Υ) = Υ.
2.  Μια κατάσταση με προφανή λύση δεν αποτελεί
     πρόβλημα.
3.  Η συνθήκη 'ΠΑΤΕΡΑΣ' < 'ΜΗΤΕΡΑ' είναι Αληθής.
4.  Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους τους
      αριθμητικούς τελεστές έχει η διαίρεση (/).
5.   Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι μικρότερη από
      αυτή των συγκριτικών.
6.   Η έκφραση μιας εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ πρέπει να είναι
      υποχρεωτικά ακεραίου τύπου.
7.   Κάθε εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να
      μετατραπεί σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και το αντίστροφο.
8.   Υπό προϋποθέσεις, τα στοιχεία ενός πίνακα μπορεί
       να είναι ετερογενή.
9.   Κάθε υποπρόγραμμα υπολογίζει και επιστρέφει τουλάχιστον
      ένα αποτέλεσμα.
10. Η διεύθυνση επιστροφής μιας διαδικασίας είναι μοναδική.

Απάντηση

    1.  Σ
    2.  Σ
    3.  Λ
    4.  Λ
    5.  Σ
    6.  Λ
    7.  Σ
    8.  Λ
    9.  Λ
   10. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου