Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Συμπλήρωση κενών (χωρίς να δίνονται οι δυνατές επιλογές)

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η διατύπωση ενός προβλήματος πρέπει να διακρίνεται
    από σαφήνεια και ________.
2. Το αλγοριθμικό κριτήριο της ______ διασφαλίζει ότι
    ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένο
    αριθμό βημάτων-εντολών.
3. Η δομή επιλογής είναι μια _______ συνιστώσα.
4. Η ___________ είναι μια λειτουργία επί των δομών
    δεδομένων που αποτελεί το αντίστροφο του διαχω-
    ρισμού.
5. Για να είναι εφικτή η ταξινόμηση των κόμβων α1, α2,
    α3, ..., αν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συνάρτησης
    ________.
6. Η γλώσσα FORTRAN είναι μια γλώσσα ____ επιπέδου.
7. Τα μεταφραστικά προγράμματα είναι δύο ειδών :
    οι μεταγλωττιστές και οι _______.
8. Ένα από τα μειονεκτήματα των πινάκων είναι ότι απαιτούν
    _______.
9. Για τον προσδιορισμό του στοιχείου ενός δυσδιάστατου
    πίνακα απαιτούνται δύο ______.
10. Το πέρασμα τιμών ανάμεσα στο κύριο πρόγραμμα και
       στα υποπρογράμματα γίνεται με τη βοήθεια ______.

Απάντηση

    1. ακρίβεια
    2. περατότητας
    3. αλγοριθμική
    4. συγχώνευση
    5. διάταξης
    6. υψηλού
    7. διερμηνευτές
    8. μνήμη
    9. δείκτες
  10. παραμέτρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου