Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Συμπληρώστε τις σχέσεις

Έστω Μ, Ν ακέραιες μεταβλητές. Συμπληρώστε τα κενά
στις παρακάτω σχέσεις:
     1.  (15*Ν+20*Μ) div 5 =
     2.  (15*N+20*M) mod 5 =
     3.  (6*N+12*M) div 3 =
     4.  (6*N+12*M) mod 3 =
     5.  (N^2+M^2) div (N^2+M^2+1) = 
     6.  (N^2+M^2) mod (N^2+M^2+1) =
    
Απάντηση

     1.  (15*Ν+20*Μ) div 5 = 5*(3*Ν+4*Μ) div 5 = 3*Ν+4*Μ
     2.  (15*N+20*M) mod 5 =  5*(3*Ν+4*Μ) mod 5 = 0
     3.  (6*N+12*M) div 3 = 3*(2*N+4*M) div 3 = 2*N+4*M
     4.  (6*N+12*M) mod 3 = 3*(2*N+4*M) mod 3 = 0
     5.  (N^2+M^2) div (N^2+M^2+1) = 0
     6.  (N^2+M^2) mod (N^2+M^2+1) = N^2+M^2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου