Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Διορθώστε τις προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις
1. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι
       παράδειγμα ανοικτού προβλήματος.
   2. Το κριτήριο της εισόδου διασφαλίζει ότι μία ή
       περισσότερες τιμές δεδομένων εισέρχονται σε
       έναν αλγόριθμο.
   3. Οι πίνακες είναι μια εγγραφή δεδομένων.
   4. Η γλώσσα COBOL είναι κατάλληλη για την
       ανάπτυξη επιστημονικών και μαθηματικών
       εφαρμογών.
   5. Η συνάρτηση ΣΥΝΗΜ υπολογίζει το συνημίτονο
       μιας γωνίας.
   6. Σε μια Για..από,..μέχρι, δεν επιτρέπεται μηδενικό
       βήμα γιατί τότε παραβιάζεται το κριτήριο της
       καθοριστικότητας.
   7. Η σειριακή αναζήτηση είναι μια μέθοδος αναζήτησης
       που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν ο πίνακας
       είναι ταξινομημένος.
   8. Μια διαδικασία μπορεί να κληθεί μόνο μέσα από
       το κύριο πρόγραμμα.

Απάντηση

   1. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι
       παράδειγμα επιλύσιμου προβλήματος.
   2. Το κριτήριο της εισόδου διασφαλίζει ότι καμία, μία ή
       περισσότερες τιμές δεδομένων εισέρχονται σε
       έναν αλγόριθμο.
   3. Οι πίνακες είναι μια δομή δεδομένων.
   4. Η γλώσσα COBOL είναι κατάλληλη για την
       ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών.
   5. Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το συνημίτονο
       μιας γωνίας.
   6. Σε μια Για..από,..μέχρι, δεν επιτρέπεται μηδενικό
       βήμα γιατί τότε παραβιάζεται το κριτήριο της
       περατότητας.
   7. Η δυαδική αναζήτηση είναι μια μέθοδος αναζήτησης
       που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν ο πίνακας
       είναι ταξινομημένος.
   8. Μια διαδικασία μπορεί να κληθεί μέσα από  το κύριο
       πρόγραμμα ή άλλο υποπρόγραμμα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου