Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Πίνακας αντιστοίχησης (στοίβα+ουρά)

Δίνονται οι λέξεις
   1. στοίβα
   2. ουρά
και οι παρακάτω προτάσεις:
   α. τελευταίο μέσα, πρώτο έξω (LIFO)
   β. πρώτο μέσα, πρώτο έξω (FIFO)
   γ. ώθηση
   δ. απώθηση
   ε. εισαγωγή
   στ. εξαγωγή
   ζ. ένας δείκτης
   η. δύο δείκτες
Γράψτε τον αριθμό της λέξης (1 - 2) και δίπλα τα
γράμματα (α - η) έτσι ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχηση.

Απάντηση

     1. α, γ, δ, ζ
     2. β, ε, στ, η  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου