Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Άσκηση: Βήμα-βήμα εκτέλεση με υπόδειγμα πίνακα τιμών (Μέχρις_ότου+Επίλεξε)

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος στο οποίο έχουν
αριθμηθεί οι γραμμές:
   1   ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
   2   κ <-- 12
   3   λ <-- 4
   4   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   5        ΕΠΙΛΕΞΕ κ-λ
   6             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8
   7                μ <-- κ*λ
   8             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6
   9                μ <-- κ DIV λ
 10             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
 11                μ <-- κ MOD λ
 12             ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
 13                μ <-- (κ+λ)^2
 14         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
 15         κ <-- κ-Χ
 16         Χ <-- Χ+1
 17   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ κ+2  <=  λ
Επίσης δίνεται υπόδειγμα πίνακα με συμπληρωμένη την
αρχική τιμή της μεταβλητής Χ.

     Αριθμός        Χ        κ        λ      μ    
     γραμμής
          1               2
         ...                ...       ...     ...       ...      
Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και εκτε-
λώντας το τμήμα προγράμματος, να τον συμπληρώσετε
με αρχική τιμή Χ = 2 που ήδη φαίνεται στον πίνακα.
Για κάθε εντολή εκχώρησης τιμής που εκτελείται
να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα:
   α. Τον αριθμό της γραμμής που βρίσκεται η εντολή
       (στην πρώτη στήλη)
   β. Τη νέα τιμή  της μεταβλητής η οποία επηρεάζεται από
       την εντολή (στην αντίστοιχη στήλη).

Λύση

     Χ = 2
     κ = 12
     λ = 4
     1η επανάληψη
            Αφού κ-λ = 12-4 = 8
                μ = κ*λ = 12*4 = 48
            κ = κ-Χ = 12-2 = 10
            Χ = Χ+1 = 2+1 = 3
     2η επανάληψη
            Αφού κ-λ = 10-4 = 6
                 μ = κ DIV λ = 10 DIV 4 = 2
            κ = κ-Χ = 10-3 = 7
            Χ = Χ+1 = 3+1 = 4
     3η επανάληψη
            Αφού κ-λ = 7-4 = 3
                 μ = κ MOD λ = 7 MOD 4  = 3
            κ = κ-Χ = 7-4 = 3
            Χ = Χ+1 = 4+1 = 5
     4η επανάληψη
            Αφού κ-λ = 3-4 = -1
                 μ = (κ+λ)^2 = (3+4)^2 = 7^2 = 49
            κ = κ-Χ = 3-5 = -2
            Χ = Χ+1 = 5+1 = 6
     Αφού κ+2 <= λ = -2+2 <= 4 = 0 <= 4 = ΑΛΗΘΗΣ, η
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τερματίζεται.
     Κατά συνέπεια ο πίνακας συμπληρωμένος έχει ως εξής:
      
     Αριθμός        Χ        κ        λ      μ    
     γραμμής
          1               2
          2                        12
          3                                   4
          7                                           48
        15                        10
        16               3
          9                                            2
        15                         7
        16               4
        11                                            3
        15                         3
        16               5
        13                                          49
        15                        -2
        16               6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου