Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Ερωτήσεις σωστού-λάθους (εφ' όλης της ύλης)

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές
λανθασμένες (Λ).
1. Η συνθήκη  3 mod 7 = 0 είναι Αληθής.
2. Ένα αδόμητο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι και άλυτο.
3. Στη δομή της ακολουθίας όλες οι εντολές εκτελούνται
    τουλάχιστον μια φορά.
4. Εκεί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια Όσο..επανάλαβε
    μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια Μέχρις_ότου.
5. Τα σχόλια σε ένα πρόγραμμα είναι υποχρεωτικά.
6. Αν το σ είναι μια συμβολική σταθερά, η εντολή
        Διάβασε σ
    δεν είναι επιτρεπτή.
7. Ο μετρητής μιας εντολής Για..από..μέχρι αυξάνεται σε
    κάθε επανάληψη.
8. Ο πίνακας διατηρεί τα δεδομένα του και μετά το κλείσιμο
    του υπολογιστή μας.
9. Ένας μονοδιάστατος πίνακας έχει πάντοτε λιγότερα στοιχεία
    από ένα δυσδιάστατο.
10. Αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης
     στον πίνακα Β[90] και η τιμή που αναζητούμε δεν υπάρχει,
     θα πραγματοποιηθούν συνολικά 90 προσπελάσεις.
11. Η φυσσαλίδα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν ο πίνακας
      είναι ταξινομημένος.
12. Η γλώσσα PASCAL είναι ιδανική για δομημένο προγραμμα-
      τισμό.
13. Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής δε χρειάζεται
      μεταγλωττιστικό πρόγραμμα για την εκτέλεσή του.
14. Η SQL είναι γλώσσα 5ης γενιάς.
15. Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται μόνο από ένα
      κύριο πρόγραμμα.
16. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μια σχετικά
      ξεπερασμένη και αναποτελεσματική προγραμματιστική
      τεχνική.Απάντηση

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ
6. Σ
7. Λ
8. Λ
9. Λ
10. Σ
11. Λ
12. Σ
13. Σ
14. Λ
15. Λ
16. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου