Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Ερωτήσεις σωστού-λάθους (εφ' όλης της ύλης)

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές
λανθασμένες (Λ)
1. Η τοποθέτηση των ονοματεπωνύμων των μαθητών μιας
    τάξης κατά αλφαβητική σειρά είναι ένα παράδειγμα
    επεξεργασίας δεδομένων.
2. Τα δεδομένα σε ένα πρόβλημα μπορούν να γίνουν αντιληπτά
    με μια από τις ανθρώπινες αισθήσεις.
3. Μια από τις σκοπιές από τις οποίες εξετάζει η πληροφορική
    τους αλγορίθμους είναι και της καθοριστικότητας.
4. Για να απεικονίσουμε μια εντολή εκχώρησης σε ένα λογικό
    διάγραμμα χρησιμοποιούμε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο.
5. Για να επισκεφθούμε τους κόμβους μιας δομής δεδομένων
    χρησιμοποιούμε τη λειτουργία της προσπέλασης.
6. Αλγόριθμοι+Προγράμματα = Δομές δεδομένων
7. Οι γλώσσες 4ης γενιά αποκρύπτουν από το χρήστη
    λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή.
8. Η γλώσσα LOGO είναι ιδανική για την ανάπτυξη
    διαδικτυακών εφαρμογών.
9. Κάθε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πίνακες, μπορεί
    να γραφεί ισοδύναμα χωρίς τη χρήση πινάκων.
10. Για να προσδιορίσουμε τα στοιχεία ενός τρισδιάστατου
      πίνακα χρησιμοποιούμε 3 δείκτες.
11. Η τιμή που υπολογίζει μια συνάρτηση επιστρέφει μέσω
     του ονόματός της.
12. Ο τρόπος ενεργοποίησης των δικών μας συναρτήσεων
     διαφέρει από τον τρόπο ενεργοποίησης των ενσωματωμένων
     συναρτήσεων της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Απάντηση

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ
6. Λ
7. Σ
8. Λ
9. Λ
10. Σ
11. Σ
12. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου