Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές
λάθος;
1. Ο υπολογιστής διαθέτει φαντασία και μπορεί να παράγει
    ιδέες.
2. Ένα πρόβλημα μπορεί να έχει προφανή λύση.
3. Η ροή των εντολών σε ένα διάγραμμα ροής υποδεικνύεται
    από βέλη.
4. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών μιας Για..από..μέχρι μπορεί
    να μην εκτελεστεί καμία φορά.
5. Όταν προσπαθούμε να βγάλουμε ένα στοιχείο από μια άδεια
    στοίβα εκδηλώνεται το φαινόμενο της υπερχείλισης.
6. Για να υλοποιήσουμε μια στοίβα χρειαζόμαστε ένα μονο-
    διάστατο πίνακα και δύο δείκτες.
7. Ο συμβολομεταφραστής μεταφράζει ένα πρόγραμμα
    που είναι γραμμένο σε συμβολική γλώσσα, σε 0 και 1.
8. Με τις γλώσσες υψηλού επιπέδου, το κόστος δημιουργίας
    των προγραμμάτων αυξήθηκε σημαντικά.
9. Η επιλογή της μεθόδου ταξινόμησης εξαρτάται και από
    την αρχική διάταξη των στοιχείων του πίνακα.
10. Οι πίνακες απαιτούν μνήμη.
11. Κάθε διαδικασία έχει ένα μοναδικό τύπο.
12. Κάθε συνάρτηση τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
      ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.

Απάντηση

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ
6. Σ
7. Σ
8. Λ
9. Σ
10. Σ
11. Λ
12. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου