Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Υπολογισμός αθροίσματος

Γράψτε αλγόριθμο που:
α) διαβάζει έναν θετικό ακέραιο Μ μεγαλύτερο του 50
    (να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της εισερχόμενης τιμής),
β) υπολογίζει το αποτέλεσμα του αθροίσματος
     1+4+7+...+Μ

Λύση

         Αλγόριθμος Ασκ
         Αρχή_επανάληψης
              Διάβασε Μ
         Μέχρις_ότου Μ > 50
         Αθρ <-- 0
         Για κ από 1 μέχρι Μ με_βήμα 3
               Αθρ <-- Αθρ+κ
         Τέλος_επανάληψης
         Αποτελέσματα // Αθρ // 
         Τέλος Ασκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου