Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Βήμα-βήμα εκτέλεση (Μέχρις_ότου)

Ποιές οι τιμές των μεταβλητών σε κάθε επανάληψη;
     Α <-- 210
     Β <-- 18
     Αρχή_επανάληψης
           Εμφάνισε Α-2, Β mod 6 = 0
           B <-- B-8
           Αν Β > 5 τότε
                Εμφάνισε (Β+7) mod 31,  A+B
           Τέλος_αν
           A <-- A-120
     Μέχρις_ότου Β < 0
     Εμφάνισε Α, Β

Λύση

     Α = 210
     Β = 18
     1η επανάληψη
           Αφού Α-2 = 210-2 = 208, 
                     (Β mod 6 = 0) = (18 mod 6 = 0) =
                     (0 = 0) = Αληθής, η Εμφάνισε τυπώνει:
                              208     Αληθής
           Β = Β-8 = 18-8 = 10
           Αφού Β > 5 = 10 > 5 = Αληθής
                επειδή (Β+7) mod 31 = (10+7) mod 31 =
                           17 mod 31 = 17, A+B = 210+10 = 220
                η Εμφάνισε τυπώνει:     17    220
           Α = Α-120 = 210-120 = 90
           Αφού Β < 0 = 10 < 0 = Ψευδής, η Μέχρις_ότου
           συνεχίζεται.
      2η επανάληψη
           Αφού Α-2 = 90-2 = 88, 
                     (Β mod 6 = 0) = (10 mod 6 = 0) =
                     (4 = 0) = Ψευδής, η Εμφάνισε τυπώνει:
                              88    Ψευδής
           Β = Β-8 = 10-8 = 2
           Αφού Β > 5 = 2 > 5 = Ψευδής, η περιεχόμενη
           Εμφάνισε δεν εκτελείται.
           Α = Α-120 = 90-120 = -30
           Αφού Β < 0 = 2 < 0 = Ψευδής, η Μέχρις_ότου
           συνεχίζεται.
        3η επανάληψη
           Αφού Α-2 = -30-2 = -32, 
                     (Β mod 6 = 0) = (2 mod 6 = 0) =
                     (2 = 0) = Ψευδής, η Εμφάνισε τυπώνει:
                              -32   Ψευδής
           Β = Β-8 = 2-8 =-4
           Αφού Β > 5 = -4 > 5 = Ψευδής, η περιεχόμενη
           Εμφάνισε δεν εκτελείται.
           Α = Α-120 = -30-120 = -150
           Αφού Β < 0 = -4 < 0 = Αληθής, η Μέχρις_ότου
           τερματίζεται.
       Η Εμφάνισε τυπώνει:  -150    -4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου