Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Η ιεραρχική σχεδίαση
    Α. χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την GOTO
    B. είναι μια τεχνική ανάλυσης προβλημάτων από
         "πάνω προς τα κάτω"
    Γ. είναι μια ξεπερασμένη μέθοδος προγραμματισμού
    Δ. χρησιμοποιείται σπάνια

2. Ένας  αλγόριθμος
    Α. είναι διατυπωμένος σε γλώσσα προγραμματισμού
    Β. είναι άμεσα εκτελέσιμος στον υπολογιστή
    Γ. μπορεί να διατυπωθεί με τέσσερις εναλλακτικούς
        τρόπους
    Δ. μπορεί να μην τελειώνει ποτέ

3. Η εντολή Όσο..επανάλαβε
    Α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν γνωρίζουμε το
         πλήθος των επαναλήψεων
    Β. είναι πιο ισχυρή από την Μέχρις_ότου
    Γ. χρησιμοποιείται σπάνια
    Δ. είναι μια μορφή βρόχου

4. Ένας πίνακας
    Α. μπορεί να περιέχει τόσο αλφαριθμητικά όσο και
         αριθμητικά δεδομένα
    Β. μπορεί να μην έχει κάποιο συγκεκριμένο τύπο δεδομένων
    Γ. καταλαμβάνει συνεχόμενες θέσεις μνήμης στον υπολογιστή
    Δ. είναι μια δυναμική δομή δεδομένων

5. Μια συνάρτηση
    Α. υπολογίζει και επιστρέφει ένα μόνο αποτέλεσμα
    Β. έχει μία ή περισσότερες παραμέτρους
    Γ. τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη ΤΕΛΟΣ
    Δ. μπορεί να κληθεί μόνο μέσα από το κύριο πρόγραμμα

Απαντήσεις

1. Β
2. Γ
3. Δ
4. Γ
5. Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου