Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Ερώτηση κρίσεως

Αναφέρετε  4 περιπτώσεις στις οποίες η χρήση
μονοδιάστατου πίνακα είναι απαραίτητη.

Απάντηση

1. Ταξινόμηση Ν τιμών.
2. Εύρεση μεγίστου Ν τιμών και τους αύξοντες αριθμούς
    (1-Ν) των τιμών που ισούνται με τον μέγιστο.
3. Εύρεση ελαχίστου Ν τιμών και τους αύξοντες αριθμούς
    (1-Ν) των τιμών που ισούνται με τον ελάχιστο.
4. Υπολογισμός συχνότητας εμφάνισης των τιμών
    Τ1, Τ2, ...., ΤΝ μέσα σ' ένα πλήθος δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου