Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Σ' ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης
    α. η λύση είναι το μέγιστο
    β. η λύση είναι το ελάχιστο
    γ. η λύση είναι εκείνη που ικανοποιεί κατά
        τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα
        του προβλήματος
     δ. η λύση είναι εκείνη που ικανοποιεί κατά
        τον χειρότερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα
        του προβλήματος

2.  Το λογικό διάγραμμα
     α. είναι ένας τρόπος διατύπωσης προβλημάτων
     β. είναι αναπόσπαστο στοιχείο του τμηματικού
         προγραμματισμού
     γ. είναι ένας τρόπος διατύπωσης προγραμμάτων
     δ. είναι μια μορφή αναπαράστασης αλγορίθμων

3. Ο πίνακας
    α. είναι μια δυναμική δομή δεδομένων
    β. απαιτεί δευτερεύουσα μνήμη
    γ. είναι μια συλλογή ακέραιων τιμών
    δ. έχει προκαθορισμένο πλήθος κλειδιών

4. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ
    α. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε συνάρτηση
    β. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε διαδικασία
    γ. μπλοκάρει μόνιμα την εκτέλεση του προγράμματος
    δ. είναι εντολή εξόδου

5. Η εντολή εκχώρησης
    α. είναι ο μοναδικός τρόπος αλλαγής περιεχομένου μιας
        μεταβλητής
    β. εξαφανίζει το παλιό περιεχόμενο μιας μεταβλητής
    γ. παριστάνεται με το σύμβολο ==
    δ. δεν χρησιμοποιείται συχνά

Απάντηση

1. γ
2. δ
3. δ
4. α
5. β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου